Politika privatnosti

GDPR – 09042020 - v.1.0

Kompanija Gaming1 pridaje veliki značaj zaštiti podataka o ličnosti. Stoga preduzimamo sve potrebne mere da zaštitimo privatnost korisnika (u daljem tekstu „korisnici“) koji posećuju i koriste lokaciju Gaming1 (u daljem tekstu „lokacija“).

Sledeće obaveštava korisnike o odredbama koje uređuju obradu podataka o ličnosti tokom bilo koje posete ili bilo koje upotrebe lokacije od strane korisnika (u daljem tekstu „Politika privatnosti“).


1. Opšte informacije

Kompanija Gaming1 obrađuje lične podatke korisnika lokacije u svrhe i podložno ograničenjima politike privatnosti, tokom svake posete ili svake upotrebe lokacije.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, kompanija Gaming1 mora da poštuje važeće zakone i propise, pre svega Uredbu (EU) 2016/679 od 27. aprila 2016. o zaštiti lica u odnosu na obradu podataka o ličnosti (u daljem tekstu „Uredba“).

S tim u vezi i u skladu s ovim pravilima, kompanija Gaming1 :

 • će obrađivati navedene podatke o ličnosti u svrhe određene članom 2, uz prethodnu, slobodnu i izričitu prethodnu saglasnost korisnika;
 • obrađuje podatke o ličnosti da bi omogućila korisnicima da koriste lokaciju u neophodne i legitimne svrhe navedene u članu 3 politike privatnosti.

Pristupom i korišćenjem lokacije korisnici potvrđuju da su pročitali i prihvataju ovu politiku privatnosti


2. Obrada podataka o ličnosti zahteva saglasnost korisnika

Posetom ili korišćenjem lokacije, iz bilo kog razloga, korisnik daje svoju slobodnu, individualnu, informisanu i izričitu saglasnost da izričito ovlasti kompaniju Gaming1 za obradu podataka o ličnosti u skladu sa uredbom, u granicama i za dole navedene svrhe, ne dovodeći u pitanje obradu podataka iz člana 3.

Podaci o ličnosti koje korisnik daje čuvaju se u datoteci kojom upravlja kompanija Gaming1 i pod njenom odgovornošću u svakom trenutku, u skladu sa članom 7.1.

2.1. Kompanija Gaming1 obrađuje sledeće podatke o ličnosti :

Kompanija Gaming1 obrađuje sledeće podatke o ličnosti :

 1. prezime (prezimena), ime (imena), naziv preduzeća, poštansku adresu, adresu e-pošte, broj fiksnog ili mobilnog telefona;
 2. podatke koji se odnose na kolačiće, u skladu sa članom 7.3;
 3. bilo koje druge informacije koje bi se razmenile između kompanije Gaming1 i korisnika, bilo putem e-pošte, tokom registracije ili kada korisnik koristi lokaciju.

2.2. Obrada podataka

Obrada uključuje prikupljanje, snimanje, skladištenje, postavljanje upita, organizaciju, upotrebu i proveru podataka o ličnosti u skladu sa članom 2.1.

2.3. Svrhe obrade podataka o ličnosti

Kompanija Gaming1 prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 1. pokretanje novih B2B igara i ponuda za sportsko klađenje;
 2. za ankete o zadovoljstvu, statističke studije, analize trendova i istraživanje tržišta u cilju poboljšanja naših usluga igara i sportskih klađenja;
 3. za obavljanje promotivnih, reklamnih i marketinških aktivnosti u vezi sa B2B ponudom usluga igara i sportskog klađenja, uključujući obradu podataka o ličnosti trećih strana.

3. Obrada podataka o ličnosti gde nije potrebna saglasnost korisnika

Kompanija Gaming1 će obrađivati sledeće podatke o ličnosti u legitimne svrhe navedene u nastavku. Za obradu podataka o ličnosti od strane kompanije Gaming1 nije potrebna saglasnost korisnika, u skladu sa članom 6.1.f) Uredbe.

Podaci o ličnosti koje korisnik daje čuvaju se u datoteci kojom upravlja kompanija Gaming1 i pod njenom odgovornošću u svakom trenutku, u skladu sa članom 7.1.

3.1. Priroda obrađenih podataka

Kompanija Gaming1 obrađuje sledeće podatke o ličnosti :

 1. prezime (prezimena), ime (imena), naziv preduzeća, poštansku adresu, adresu e-pošte, broj fiksnog ili mobilnog telefona;
 2. bilo koje druge informacije koje bi se razmenile između kompanije Gaming1 i korisnika, bilo putem e-pošte, tokom registracije ili kada korisnik koristi lokaciju.

3.2. Obrada podataka

Obrada uključuje prikupljanje, snimanje, skladištenje, postavljanje upita, organizaciju, upotrebu i proveru podataka o ličnosti u skladu sa članom 2.1.

3.3. Legitimne svrhe obrade podataka

Kompanija Gaming1 će obrađivati podatke o ličnosti navedene u članu 3.1. u sledeće legitimne svrhe :

 1. da promoviše, oglašava i plasira B2B igre i sportsko klađenje koje nude operateri onlajn ili klasičnih kazina;
 2. za ankete o zadovoljstvu, statističke studije, analize trendova i istraživanje tržišta kako bismo poboljšali naše usluge igara i sportskog klađenja.

4. Korisnička prava

Korisnici mogu ostvariti svoja prava da traže da se njihovi podaci o ličnosti isprave, da upute prigovor na obradu njihovih podataka i da je ograniče, u skladu sa uslovima i dole navedenim ograničenjima.

4.1. Pravo pristupa

Kompanija Gaming1 će korisnicima pružiti sledeće informacije :

 • ime i kontakt podatke rukovaoca podacima;
 • kontakt podatke lica za zaštitu podataka;
 • obrađene podatke o ličnosti;
 • svrhe u koje se obrađuju podaci o ličnosti i pravni okvir obrade;
 • primaoce ili kategorije primalaca podataka o ličnosti, ako je primenljivo;
 • gde je primenljivo, činjenicu da rukovalac namerava da prenese podatke o ličnosti u zemlju izvan Evropske unije i činjenicu da je Evropska komisija usvojila (ili nije) odgovarajuću odluku. U slučaju da je takva odluka usvojena, Gaming1 šalje korisniku garancije koje pruža država izvan EU i uspostavljene resurse za pribavljanje kopija prenetih podataka o ličnosti;
 • mogućnost prigovora na automatsku obradu njihovih podataka, uključujući profilisanje, osim u slučaju opravdanog razloga koji zahteva od kompanije Gaming1 da obradi podatke, kao i mogućnost prigovora na bilo kakvu obradu njihovih podataka o ličnosti u marketinške svrhe.
 1. Korisnici imaju pravo da traže informacije navedene u ovom članu i članovima 2.1 i 3.1.
 2. Korisnici mogu dobiti kopiju obrađenih podataka o ličnosti. Za svaku dodatnu traženu kopiju, Gaming1 zadržava pravo da zahteva plaćanje svih troškova nastalih u vezi sa ovim novim zahtevom. Ovi troškovi će se obračunavati na osnovu administrativnih taksi nastalih u vezi sa ovim zahtevom i neće prelaziti 20 evra.
 3. Korisnici će imati pravo pristupa informacijama ili njihovoj kopiji u strukturiranom formatu, tako da će im podaci o ličnosti biti dostavljeni u formatu koji zadovoljava tehničke standarde koji su na snazi kada se podnese zahtev za pristup. Ovaj format će stoga omogućiti automatsku čitljivost.

4.2. Pravo na ispravku

Gaming1 garantuje i zahteva od korisnika da ažuriraju i ispravljaju svoje podatke o ličnosti ako oni postanu netačni ili nepotpuni.

4.3. Pravo prigovora na obradu podataka

Kompanija Gaming1 odobrava korisnicima da se u celini ili delimično usprotive obradi njihovih podataka o ličnosti iz sledećih razloga:

 • podaci su netačni;
 • obrada podataka o ličnosti više nije potrebna u svrhu u koju su prikupljeni;
 • korisnik je povukao svoju saglasnost;
 • podaci su obrađeni nezakonito.

Osim toga, kompanija Gaming1 omogućava korisnicima da daju prigovor:

 • na automatsku obradu njihovih podataka, osim u slučaju opravdanog razloga koji zahteva od kompanije Gaming1 da izvrši takvu obradu;
 • na obradu njihovih podataka o ličnosti u marketinške svrhe, uključujući profilisanje gde je to primenljivo.

4.4. Pravo na zaborav

Kompanija Gaming1 se takođe obavezuje da će odgovoriti na svaki zahtev za brisanje podataka o ličnosti što je pre moguće (pravo na zaborav) kada :

 • obrada podataka o ličnosti više nije potrebna u svrhu u koju su prikupljeni;
 • je korisnik povukao svoju saglasnost;
 • su podaci obrađeni nezakonito ili se moraju izbrisati na osnovu zakonske obaveze;
 • korisnik uputi prigovor na automatsku obradu njegovih ili njenih podataka, uključujući profilisanje, a nijedan opravdan razlog ne zahteva od kompanije Gaming1 da izvrši tu obradu;
 • se korisnik uputi prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti u marketinške svrhe, uključujući profilisanje gde je to primenljivo.

4.5. Pravo na ograničavanje obrade podataka

Korisnici imaju pravo da ograniče obradu svojih podataka o ličnosti od strane kompanije Gaming1 kada :

 • korisnik smatra da su podaci o ličnosti netačni, dok Gaming1 proverava njihovu tačnost;
 • je obrada nezakonita, a korisnik ne želi da se njegovi podaci izbrišu, već traži da se njihova obrada ograniči;
 • korisnik uputi prigovor na automatsku obradu, uključujući profilisanje ili obradu njegovih ili njenih podataka o ličnosti u marketinške svrhe, a potrebno je proveriti legitimnost razloga kompanije Gaming1 za nastavak ove obrade;
 • kompanija Gaming1 više ne zahteva obradu podataka o ličnosti, ali taj korisnik želi da se podaci čuvaju radi uspostavljanja, sprovođenja ili odbrane pravnih radnji.

4.6. Prenos podataka rukovaocu podacima

Korisnici mogu preneti podatke o ličnosti koje obrađuje Gaming1 drugom rukovaocu bez prigovora od strane kompanije Gaming1.

Da bi takav prenos bio tehnički moguć, korisnici mogu zatražiti od kompanije Gaming1 da naloži svom rukovaocu da nastavi direktno s prenosom.

4.7. Postupci

Prava data korisniku moraju se ostvarivati u skladu sa uslovima opisanim u članu 7.5. Kompanija Gaming1 će odgovoriti na ove zahteve u roku od jednog (1) meseca.

4.8. Obaveštenje

Gaming1 će obavestiti korisnika o svim izbrisanim ili ispravljenim podacima u skladu sa članom 4, osim u slučaju da je obaveštenje nemoguće ili zahteva nesrazmerne napore.

Ovo obaveštenje će biti poslato pismom ili e-poštom na kontakt adresu / adresu e -pošte koju je dao korisnik.


5. Lokacija, čuvanje i period čuvanja podataka o ličnosti

Gaming1 čuva podatke o ličnosti korisnika na odgovarajući i siguran način koji im omogućava da budu identifikovani i dostupni.

Podaci se čuvaju i hostuju u Evropskoj uniji. Gaming1 pruža sve potrebne i neophodne bezbednosne garancije u skladu s važećim tehničkim pravilima.

Gaming1 čuva podatke o ličnosti korisnika u svrhe navedene u članovima 2 i 3, tokom perioda koji ne prelazi vreme potrebno za postizanje svrhe obrade, za sve svrhe regulisane članovima 2 i 3.


6. Odgovornost kompanije Gaming1 – obrada podataka

6.1.

Gaming1 garantuje da se podaci o ličnosti obrađuju zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na dotičnog korisnika. Svaka obrada podataka koju vrši Gaming1 biće u skladu sa Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade podataka o ličnosti, kao i ovom politikom privatnosti .

Gaming1 će koristiti sva razumna i odgovarajuća sredstva da garantuje poverljivost, integritet i dostupnost obrađenih podataka o ličnosti. Ova tehnička i organizaciona sredstva su navedena u priručniku o zaštiti podataka, koji se može dobiti putem kontakt osobe navedene u članu 7.5.

Tehnička sredstva uključuju anonimizaciju i šifrovanje podataka o ličnosti, u zavisnosti od svrhe.

Organizacioni resursi uključuju i interne revizije, pored revizija koje bi belgijska ili malteška tela za kockanje mogla da zahtevaju da se izvrše u kompaniji Gaming1.

Tamo gde je primenljivo, kompanija Gaming1 i lice za zaštitu podataka će izvršiti procenu uticaja kada bi obrada podataka mogla predstavljati veliki rizik za korisnike.

6.2.

Podaci o ličnosti korisnika se ne šalju trećoj strani izuzev partnera kompanije Gaming1, osim u sledećim slučajevima :

 • prenos podataka je obavezan po zakonu ili propisu ili ga je naložio administrativni ili sudski organ;
 • prenos podataka je neophodan za pružanje usluga onlajn igara ili sportskog klađenja ili usluga održavanja; prenos podataka je neophodan kako bi se pružile usluge onlajn igranja ili sportskog klađenja ili usluge održavanja;
 • korisnik je dao svoj pristanak za prenos.

Kompanija Gaming1 neće biti odgovorna za obradu podataka o ličnosti korisnika od strane partnera koji pružaju usluge u svoje ime i neće biti odgovorna za štetu nastalu obradom podataka o ličnosti koja krši uredbu.

Ako podatke obrađuje partner u ime kompanije Gaming1, on mora pružiti dovoljne garancije da su primenjena odgovarajuća tehnička i organizaciona sredstva i, uopštenije, da se poštuje uredba. Posebno, rukovalac će morati da poštuje uredbu i, shodno tome, prati aktivnosti obrade.


7. Razno

7.1. Čuvanje podataka

Kao rukovalac podataka o ličnosti, kompanija Gaming1 vodi evidenciju svih svojih aktivnosti obrade podataka. Ova evidencija sadrži sve informacije o vrsti obrađenih podataka, dotičnim korisnicima, potencijalnim primaocima podataka, svrsi obrade podataka, periodu čuvanja podataka, kao i opšti opis primenjenih tehničkih i organizacionih mera zaštite.

Ovim dnevnikom upravlja kompanija Gaming1 i uvek je pod njenom odgovornošću. Pored gore navedenih podataka, ova evidencija sadrži :

 • opis svrhe obrade;
 • opis kategorija korisnika i kategorija podataka o ličnosti;
 • kategorije primalaca kojima su podaci o ličnosti poslati ili će biti poslati, uključujući primaoce izvan zemalja EU ili međunarodne organizacije;
 • vremenska ograničenja za brisanje različitih kategorija podataka.

7.2. Čitav ugovor – ažuriranje politike privatnosti

Politika privatnosti pokriva sve ugovorne odredbe koje obavezuju korisnika, bez obzira na zakonske odredbe lokacije čiji su sastavni deo. Zakonske odredbe lokacije će se i dalje primenjivati za svaku tačku koja nije povezana s podacima o ličnosti korisnika.

Osim toga, kompanija Gaming1 zadržava pravo izmene politike privatnosti. Nakon objavljivanja na lokaciji, svako ažuriranje je obavezujuće za korisnike. Kompanija Gaming1 se obavezuje da će pomenuti datum objavljivanja politike privatnosti na lokaciji.

7.3. Kolačići i slične tehnologije

Za više informacija pogledajte našu politiku kolačića.

7.4. Kontakt – podaci za kontakt rukovaoca podacima i lica za zaštitu podataka

Kompaniji Gaming1 se možete obratiti za bilo koje pitanje u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti korisnika na sledeći način :

 • Poštanska adresa: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium
 • E-pošta : [email protected]
 • Telefon: +32 4 228.32.00

TRukovaocu kompanije Gaming1 se možete obratiti na sledeću adresu: [email protected].

Gaming1 je takođe imenovala lice za zaštitu podataka (DPO), u skladu sa članom 37 gore navedene uredbe. Licu za zaštitu podataka se možete obratiti e -pošte na [email protected]. Rukovalac podacima i lice za zaštitu podataka su dužni da obezbede da se obrada podataka o ličnosti od strane kompanije Gaming1 kontroliše i ispunjava zakonske uslove.

7.5. Organ za zaštitu podataka

Prema Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade podataka o ličnosti , korisnik ima pravo da zahteva dodatne informacije ili podnese žalbu.

Kontakt podaci belgijskog organa za zaštitu podataka su sledeći :

 • Data protection authority
  Adresa: Rue de la Presse, 35, 1000 Brussels, Belgium
  Telefon: +32 2 274 48 00
  Faks: +32 2 274 48 35
  E-pošta: [email protected]