Pravna obaveštenja

Pravna obaveštenja (u daljem tekstu „pravna obaveštenja“) sadrže važne pravne informacije o posetama i korišćenju veb-lokacije www.gaming1.com (u daljem tekstu „veb-lokacija“).

Pozivamo vas da ih pažljivo pročitate pre nego što posetite veb-lokaciju ili je na bilo koji način budete koristili.

Pristupom veb-lokaciji, stranicama koje ona sadrži ili ponuđenim uslugama, svaki posetilac (u daljem tekstu „posetilac“) izričito potvrđuje da je pročitao i prihvatio uslove opisane u našim pravnim obaveštenjima i njihovom sadržaju, kao i da se bezrezervno obavezuje da će ih se pridržavati.Ako se korisnik ne slaže sa ovim uslovima, od njega se traži da ne posećuje niti koristi veb-lokaciju.


1. Pravne informacije

1.1.Ova veb-lokacija je vlasništvo kompanije SRL Gaming1 (u daljem tekstu „G1“) i ona hostuje tu veb-lokaciju:

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: BE0834705883
 • E-pošta: [email protected]
 • Tel. : +32 4 228.32.00

1.2.Gaming1 je registrovani žig. Ona okuplja sve kompanije i brendove kojima upravljaju kompanije koje pripadaju finansijskoj grupi Ardent – ili s kojima je grupa sklopila partnerstvo – u okviru svojih aktivnosti kao operatera ili dobavljača tehnologije u vezi sa sektorom kazina, igara na sreću i sportskog klađenja, bilo da je u pitanju onlajn ili klasični kazino, u Belgiji i inostranstvu. Sledeći članovi su stoga deo finansijske grupe Ardent. Sledeći članovi su takođe deo finansijske grupe Ardent:

 

BtoB aktivnosti

1°) SRL Gaming1

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: BE0834705883
 • E-pošta : [email protected]
 • Tel. : +32 4 228.32.00

SRL Gaming1 je dobavljač tehnologije koji posluje u klasičnim i onlajn kockarnicama i sektoru kockanja; poseduje licencu tipa E koju je izdala Belgijska komisija za igre na sreću (br. 121924; pogledajte https://www.gamingcommission.be).

2°) Ice Elite Ltd

 • Sedište: The Crickets, St. Augustine Street, Swieqi, SWQ 3312, Malta
 • Matični broj: C 69165
 • E-pošta: [email protected]
 • Tel: +35 62.180.88.00

Ice Elite Ltd poseduje licencu br. MGA/B2B/306/2015 izdatu od strane Malteške uprave za igre na sreću (pogledajte https://www.mga.org.mt/).

3°) Gaming One Ltd

 • Sedište: The Crickets, St. Augustine Street, Swieqi, SWQ 3312, Malta
 • Matični broj: C 66788
 • E-pošta: [email protected]
 • Tel: +35621808800

4°) 9ALIKE SRL

 • Sedište: Avenue du Progrès, 30, 4432 Alleur, Belgium.
 • PDV: 0672.688.961
 • Tel.: + 32 4 228.32.00

9ALIKE je dobavljač tehnologije koji posluje u klasičnim i onlajn kazinima i sektoru kockanja; poseduje licencu tipa E koju je izdala Belgijska komisija za igre na sreću / Belgian Gaming Commission (br. E431102; pogledajte https://www.gamingcommission.be)

5°) Circus Services SA

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: 0864.036.507
 • Tel.: + 32 4 228.32.00

Circus Services SA je dobavljač tehnologije koji posluje u klasičnim i onlajn kazinima i sektoru kockanja; poseduje licencu tipa E koju je izdala Belgijska komisija za igre na sreću / Belgian Gaming Commission (br. E18926; pogledajte https://www.gamingcommission.be)

 

BtoC aktivnosti

 1°) Gambling Management SA

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: 0859.984.677
 • Tel.: + 32 4 228.32.00

Gambling Management SA je dobavljač tehnologije koji posluje u klasičnim i onlajn kazinima i sektoru kockanja; poseduje licence tipa F (br. FC131726, br. FB353689), licence tipa A (br. 20635) i licence tipa A+ (br. 20635) koje je izdala Belgijska komisija za igre na sreću / Belgian Gaming Commission (pogledajte https://www.gamingcommission.be)

 2°) Circus Belgium SA

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: 0451.000.609
 • Tel.: + 32 4 228.32.00

Circus Belgium SA posluje u klasičnim i onlajn kazinima i sektoru kockanja; poseduje licence tipa B (br. 3913, br. 3728, br. 4031, br. 4034, br. 11605, br. 12511, br. 3983, br. 4028, br. 4030, br. 4226, br. 3232, br. 12492, br. 5481, br. 8114, br. 12115), licence tipa B+ (br. 4034, br. 4031), licence tipa F (br. FB131700, br. FB369787, br. FA124893) i licence tipa F+ (br. FA+124893) koje je izdala Belgijska komisija za igre na sreću / Belgian Gaming Commission (pogledajte https://www.gamingcommission.be).

 3°) Pre carats sports

 • Sedište: Rue des Guillemins 129, 4000 Liège, Belgium.
 • PDV: 0445.597.610
 • Tel. : +32 4 228.32.00

Pre carats sports SA posluje u klasičnim i onlajn kazinima i sektoru kockanja; poseduje licence tipa B (br. 3976) i licence tipa B+ (br. 3976) koje je izdala Belgijska komisija za igre na sreću / Belgian Gaming Commission (pogledajte https://www.gamingcommission.bee).

 4°) Optoria Entertainment SRL

 • Sedište: 2610 Antwerpen, Boomsesteenweg 440, Belgium.
 • PDV: 0705.859.102
 • Tel. : +32 4 228.32.00

 5°) Circus Casino France SAS i brendovi u vlasništvu njegovih zavisnih kompanija

 • Sedište: 37-39 Boulevard Murat 75016 Paris, France.
 • PDV: FR 45.8180.55428
 • Tel.: + 33 1 81 70 69 00

2. Odgovornost kompanije Gaming1SRL

2.1. Pristup i korišćenje veb-lokacije i informacije koje kompanija G1 stavlja na raspolaganje korisnicima u potpunosti su odgovornost korisnika.

2.2. G1 veliku pažnju posvećuje kvalitetu sadržaja koji se pojavljuje onlajn na veb-lokaciji. G1 ulaže maksimalan trud da pruži tačne i ažurne informacije i da ispravi sve greške što je pre moguće nakon što su te informacije objavljene.

G1 ne garantuje da će veb-lokacija u svakom trenutku i u svim okolnostima biti dostupna i bez nepreciznosti. G1 stoga odbija bilo kakvu odgovornost za gubitke ili neugodnosti koje korisnik može pretrpeti zbog lažnih, netačnih ili nedostajućih informacija ili zbog nejasnoća u informacijama koje G1 pruža na veb-lokaciji ili zbog informacija koje je treća strana dostavila u vezi s pomenutim uslugama, na primer na veb-lokaciji treće strane koja ih referencira.

2.3.  Slično tome, kompanija G1 ne preuzima nikakvu odgovornost za hiperveze koje G1 može koristiti na veb-lokaciji ili za oglase koji se odnose na treće strane ili proizvode ili usluge koje nude treće strane. G1 ne garantuje kvalitet informacija kojima se pristupa putem hiperveza na veb-lokaciji.

G1 takođe ne može biti odgovorna za veb-lokacije kojima se pristupa preko ovih hiperveza, u pogledu usklađenosti s važećim zakonodavstvom i propisima. Vlasnici tih veb-lokacija su isključivo odgovorni za njihov sadržaj.

Pristup tim veb-lokacijama stoga predstavlja rizik korisnika, koji izjavljuje da je svestan/na da se mogu primenjivati drugi uslovi korišćenja ili druge odredbe o igrama ili privatnosti, kao i druga pravila, različita od onih koja se uopšteno primenjuju na veb-lokaciji kompanije G1.

Korisnik takođe prihvata da oni koji preuzimaju i koriste onlajn informacije s veb-lokacije to čine na sopstvenu odgovornost. Korisnik snosi isključivu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu na njegovom računaru ili drugim uređajima koji se koriste za pristup onlajn informacijama od kompanije G1 i za svaki gubitak podataka koji nastane preuzimanjem ili upotrebom ovih informacija.

2.4.Osim u slučaju grube ili namerne nepažnje s njene strane, kompanija G1 nije odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke, uključujući gubitak profita, predviđenu uštedu, klijente ili podatke ili oštećenje slike, prouzrokovanu korisniku ili trećoj strani od strane veb-lokacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitke prouzrokovane i) nedostupnošću veb-lokacije, iz bilo kog razloga, ii) neovlašćenim pristupom treće strane veb-lokaciji i posledicama koje to može imati, iii) slučajem više sile, iv) određenim sadržajem, posebno u slučaju da veb-lokacija sadrži podatke, datoteku, komponentu ili uopšteno bilo koji element bilo koje prirode, kao što je virus, uprkos postojećim zaštitnim merama.


3. Odgovornost korisnika

3.1. Korisnik se obavezuje :

 • da koristi veb-lokaciju u skladu sa zakonom i pravnim obaveštenjima i politikom privatnosti okorisnik se takođe obavezuje da koristi onlajn usluge s dužnom pažnjom;
 • da ne preduzima bilo kakve radnje bilo koje prirode, bilo komunikaciju, objavljivanje onlajn ili širenje podataka i/ili sadržaja koji bi bili nezakoniti, podrivali javni red ili kršili prava kompanije G1 ili trećeg lica;
 • da saopštava informacije za koje garantuje istinitost i tačnost prilikom korišćenja veb-lokacije; korisnik se takođe obavezuje da će saopštavati ažurne informacije;
 • da ne menja niti pokušava da izmeni sadržaj veb-lokacije ili usluga koje nudi kompanija G1, bez prethodnog pristanka od kompanije G1, a posebno, da ne ubacuje podatke bilo koje prirode na veb-lokaciju ili bilo koji drugi medijum koji kompanija G1 koristi za nuđenje tehnologije i usluga opisanih na veb-lokaciji, kao što su druge veb-lokacije, aplikacije, logotipi, fotografije ili drugi podaci, niti stvarati hiperveze ili veze s drugim veb-lokacijama ili aplikacijama bez prethodnog izričitog pismenog pristanka od kompanije G1;
 • da se uzdrži od bilo kakvih radnji koje bi direktno ili indirektno uzrokovale kvar ili nedostupnost (privremenu ili trajnu) veb-lokacije;
 • da se uzdrži od kopiranja ili saopštavanja celog sadržaja veb-lokacije ili njegovog dela, na bilo kom medijumu, bez pristanka od kompanije G1;

3.2. Korisnik preuzima punu odgovornost za obezbeđivanje odgovarajuće zaštite svoje računarske opreme i za preduzimanje mera neophodnih za sigurnost i zaštitu podataka koje sadrži.

3.3. Slično tome, veb-lokacija, kao i sav sadržaj kojem direktno ili indirektno pruža pristup, uključujući tekst, crteže, slike, baze podataka, programe, logotipe itd, namenjeni su isključivo korisnicima, odnosno korisnicima koji su prihvatili sadržaj pravnih obaveštenja, isključujući bilo koju treću stranu. Korisnici stoga ne smeju dati trećim stranama pristup veb-lokaciji bez prethodnog pristanka od kompanije G1 i bez da treća strana prihvati pravna obaveštenja.

3.4. U slučaju da Korisnik krši zakon, pravna obaveštenja ili politiku privatnosti, kompanija G1 ima pravo da suspenduje ili izbriše korisnikov pristup veb-lokaciji, bez prethodnog upozorenja i ne dovodeći u pitanje druga prava ili pravne lekove.

3.5. Korisnik je odgovoran za bilo kakvu štetu koju nanese kompaniji G1, drugim korisnicima ili trećim stranama tokom korišćenja veb-lokacije. Osim u slučaju grubog ili namernog nemara s njene strane, kompanija G1 nije odgovorna za bilo kakve direktne ili indirektne gubitke bilo koje prirode (uključujući gubitak podataka, troškove dobijanja ekvivalentne usluge ili gubitak prilike), koje su pretrpeli korisnik ili treće strane kao rezultat korišćenja veb-lokacije od strane drugog korisnika ili nedostupnosti veb-lokacije, bez obzira na razlog.

Korisnik se obavezuje da će nadoknaditi kompaniji G1 i/ili trećim stranama gubitke nastale usled korišćenja veb-lokacije od strane korisnika na način koji nije u skladu sa zakonom, pravnim obaveštenjima ili politikom privatnosti kompanije G1.


4. Prava intelektualne svojine

4.1.Korisnik potvrđuje da kompanija G1 jeste i ostaje vlasnik prava intelektualne svojine, bez obzira na njihovu prirodu, kao što su brendovi, patenti, autorska prava, autorska prava na računarske programe i crteže, koji se odnose na njenu veb-lokaciju, njen sadržaj i tehnologiju i usluge koje kompanija G1 nudi na veb-lokaciji, a posebno na sve elemente koje sadrže, uključujući, ali ne ograničavajući se na izvorni kod, uključujući i kod onlajn igara koje se promovišu na veb-lokaciji, crteže, logotipe, tekstove, slike, audio i audio-vizuelne radove koje sadrži, i sve opšte radove i običan sadržaj kojima veb-lokacija pruža pristup ili ih koristi.

Shodno tome, pristup ili korišćenje veb-lokacije ne uključuje nikakvo ustupanje niti prenos prava intelektualne svojine na korisnika, osim ako kompanija G1 nije dala prethodnu izričitu saglasnost.

4.2. Korisnik se obavezuje da ne preduzima bilo kakve radnje, direktne ili indirektne, koje bi dovele u pitanje valjanost prava intelektualne svojine koju ima kompanija G1 ili njihovog uživanja od strane kompanije G1, njenih partnera ili klijenata. Bilo kakva reprodukcija, komunikacija, izdvajanje i/ili ponovna upotreba cele veb-lokacije ili njenog dela ili njenog sadržaja, uključujući izvorni kod, u bilo kom obliku, strogo je zabranjena bez prethodnog pismenog ovlašćenja od kompanije G1; ovo se takođe odnosi na bilo koje prilagođavanje, modifikovanje, inkorporiranje, prevod, komercijalizaciju, bilo kojim procesom ili bilo kojim medijumom, cele veb-lokacije ili njenog dela ili elemenata koje ona sadrži, uključujući trenutna pravna obaveštenja ili politiku privatnosti kompanije G1.

4.3. Korisnik ima samo ovlašćenje za pristup veb-lokaciji i njenom sadržaju u skladu sa i u okviru granica definisanih ovim pravnim obaveštenjima.


5. Izmena veb-lokacije i pravnih obaveštenja

5.1. Kompanija G1 zadržava pravo da izmeni ili povuče ceo sadržaj ove veb-lokacije ili njegov deo u bilo kom trenutku i bez prethodnog upozorenja.

Kompanija G1 će obavestiti korisnika na veb-lokaciji o svakoj izmeni, zajedno s datumom poslednje izmene i najnovijom dostupnom verzijom.

5.2. Sadašnja pravna obaveštenja i politika privatnosti kompanije G1 takođe su podložni ažuriranju.

Primenjivaće se njihov sadržaj u vreme korišćenja veb-lokacije od strane korisnika.

Kompanija G1 će obavestiti korisnika na veb-lokaciji o svakoj izmeni, zajedno s datumom poslednje izmene i najnovijom dostupnom verzijom.


6. Zaštita podataka o ličnosti

Kompanija G1 pridaje poseban značaj zaštiti podataka o ličnosti svojih korisnika. Politici privatnosti možete pristupiti ovde

Politika privatnosti je sastavni deo pravnog obaveštenja. 


7. Razno

Ako jedna ili više odredaba ovih pravnih obaveštenja budu ništave, to ni na koji način neće uticati na valjanost, primenljivost i obaveznu prirodu drugih odredbi. Ako je jedna ili više odredaba presuđeno ili proglašeno ništavim na osnovu zakona, propisa ili sudske ili administrativne odluke, ostale odredbe ostaju na snazi. Nevažeća odredba će se zameniti novom odredbom, čiji je cilj što je moguće bliže cilju prvobitne odredbe.

Sadašnja pravna obaveštenja su regulisana francuskim zakonom. U slučaju sporova koji se odnose na formu, tumačenje i sprovođenje odredaba pravnih obaveštenja, isključivu nadležnost ima Privredni sud u Liježu, okrug Lijež.


8. Kontakt

Služba za korisnike kompanije G1 dostupna je za odgovore na sva pitanja i možete joj se obratiti :