Gaming1 Affiliates Odredbe i uslovi

Važno je da pročitate naše Uslove i odredbe i da ih prihvatite pre nego što započnemo naše saradničko partnerstvo.

Popunjavanjem prijave za saradnika u Programu za saradnike kompanije Gaming1 („Program za saradnike“) i klikom na „Pošalji“ na obrascu, vi (u daljem tekstu „Saradnik“) ovim se slažete da ćete se pridržavati svih odredbi i uslova navedenih u ovom ugovoru, a to uključuje različite strukture provizija koje se primenjuju na različite proizvode. Smatraće se da sve strukture provizija sadržane u članu 19. ovog sporazuma čine njegov sastavni deo.

Gaming1 zadržava pravo da promeni, izmeni, izbriše ili dopuni bilo koje odredbe ovog Ugovora, u bilo koje vreme i po sopstvenom nahođenju, bez prethodnog obaveštavanja saradnika u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru. Vaše dalje (i) učešće u Programu, (ii) korišćenje veb-lokacije saradnika kompanije Gaming1 i/ili marketinških alata kompanije Gaming1 (kako je u daljem tekstu definisano) ili (iii) prihvatanje bilo koje provizije saradnika od kompanije Gaming1 potvrđuje vaše neopozivo prihvatanje ovog Ugovora (i sve njegove izmene) i stoga ćete biti u obavezi da se stalno pridržavate odredbi i uslova ovog Ugovora, kao i Opštih odredbi i uslova i Politike privatnosti veb-lokacije http://affiliates.gaming1.com, u daljem tekstu Gaming1, kao i svih drugih pravila i/ili smernica o kojima vas bude povremeno obaveštavala kompanija Gaming1.

Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada Program za saradnike odobri onlajn Obrazac za registraciju saradnika.


ČLAN 1 – Svrha

1.1 Gaming1 Affiliate programom se upravlja preko veb-lokacije http://affiliates.gaming1.com.

1.2 Saradnik održava i upravlja jednom ili s više veb-lokacija na internetu (u daljem tekstu zajednički se nazivaju „Veb-lokacija“) i/ili upućuje potencijalne klijente putem drugih kanala.

1.3 Ovaj Ugovor uređuje uslove i odredbe koje se odnose na promociju od strane saradnika robnih marki kompanije Gaming1 (u daljem tekstu „Naši brendovi“), pri čemu će saradniku biti plaćena provizija definisana ovim Ugovorom u zavisnosti od ostvarenog prometa za naše robne marke u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora i primenljivom Strukturom provizije za određeni proizvod.

1.4 Bruto prihod za bilo koje određeno vremensko razdoblje označava stvarni prihod od novca koji su generisali novi upućeni korisnici kao rezultat korišćenja usluga na Našim brendovima.

1.5 Neto prihod za bilo koji određeni vremenski period označava bruto prihod za isti vremenski period umanjen za troškove bonusa, povraćaje, doprinose za progresivni džekpot i naknade za obradu.

ČLAN 2 – Prihvatanje saradnika

2.1 Program za saradnike ocenjuje Obrazac za članstvo saradnika koji je ovim dostavljen i obaveštava podnosioca zahteva pismenim putem (e-poštom) da li je Obrazac za članstvo prihvaćen ili ne.

2.2 Program za saradnike zadržava pravo da odbije bilo koju registraciju prema svom isključivom i apsolutnom nahođenju.

ČLAN 3 – Uslovi za kvalifikaciju

3.1 Podnosilac zahteva/saradnik ovim garantuje:

 1. da je punoletan/punoletna u skladu s nadležnim zakonodavstvom i može da sklopi i pristane na Ugovor.
 2. da je nadležan/nadležna i propisno ovlašćen(a) za zaključivanje obavezujućih Ugovora za Saradnika i/ili Veb-lokaciju.
 3. da je vlasnik svih prava, licenci i dozvola za plasiranje, promociju i reklamiranje Naših brendova u skladu sa odredbama ovog Ugovora.
 4. da će se pridržavati svih važećih pravila, zakona i propisa u vezi sa promocijom Naših brendova.
 5. da u potpunosti razume i prihvata odredbe i uslove Ugovora.

Član 4 – Dosluh i prevara saradnika

4.1 Izraz „Prevara“ u smislu dosluha saradnika predstavlja pokušaj saradnika ili grupe saradnika da koordiniranim naporima ostvare lažni prihod. Dosluh uključuje, ali nije ograničen na:

 1. koordiniranu zloupotrebu bonusa u pokušaju prikupljanja prihoda saradnika
 2. koordinirano klađenje gde se odigravaju opklade radi prikupljanja provizija
 3. kontinuiran povraćaj sredstava od strane igrača za pravi novac radi prikupljanja provizija
 4. nuđenje finansijskih podsticaja saradnicima i/ili igračima u svrhu dobijanja rabata od vaših provizija za saradnike
 5. dupliranje naloga saradnika i/ili igrača u cilju dosluha
 6. bilo koju drugu radnju, za koju Gaming1 detaljnom analizom utvrdi da se koristi za prikupljanje lažnih provizija

4.2 Šeme za povraćaj rejka: Saradnicima koji nude bilo koje tzv. šeme za povraćaj rejka („rake-back“) ili slične promocije koje nude ili dozvoljavaju da se deo igračkog rejka vrati igraču u bilo kom obliku, biće zabranjeno slanje prometa na Gaming1 – osim ako to ne odobri menadžer saradnika u pismenom obliku. Gaming1 će imati pravo da oduzme novac od saradnika za promet za koji se smatra da je upućen „na lažni način“, a račun saradnika će biti zamrznut

4.3 Zloupotreba bonus koda: Zloupotreba bonus koda se strogo nadzire i svaki saradnik koji koristi neodobreni bonus kod ili promotivnu ciljnu stranicu koja mu nije izričito data na korišćenje bilo direktno i lično ili putem javne kreativne biblioteke saradnika biće odmah izbačen iz Programa za saradnike i sve provizije od prometa poslate pomoću ovog bonus koda ili promotivne ciljne stranice biće zadržane.

ČLAN 5 – Odgovornosti i obaveze Programa za saradnike

5.1 Program za saradnike će Saradniku obezbediti sve informacije, veze i marketinški materijal koji su mu potrebni za implementaciju ugovora.

5.2 Program za saradnike će upravljati prometom ostvarenim putem veza i marketinškim materijalom, evidentirati neto prihod i ukupan iznos provizije zarađene putem veze, dostavljati saradniku statistiku provizije i upravljati svim korisničkim uslugama u vezi s poslovanjem. Jedinstveni identifikacioni kod za praćenje biće dodeljen svim upućenim klijentima.

5.3 Program za saradnike će platiti Saradniku dospeli iznos u zavisnosti od ostvarenog prometa u skladu sa odredbama i uslovima ovog Ugovora.

ČLAN 6 – Odgovornosti i obaveze Saradnika

6.1 Saradnik ovim garantuje i obavezuje se:

 1. da uloži sve napore da aktivno i efikasno reklamira, plasira i promoviše Naše brendove što je moguće šire kako bi se povećala korist za Strane i
 2. se pridržava smernica Programa za saradnike koje se mogu proslediti s vremena na vreme i/ili su dostupne na mreži.
 3. da o svom trošku plasira na tržište i upućuje potencijalne igrače na Naše brendove. Saradnik će biti isključivo odgovoran za distribuciju, sadržaj i načine svojih marketinških aktivnosti. Sve marketinške aktivnosti saradnika moraju biti profesionalne, odgovarajuće i zakonite prema važećim zakonima i pregovorima i u skladu sa ovim ugovorom.
 4. da koristi samo veze i marketinški materijal koji su obezbeđeni u Programu za saradnike u njegovom softveru za saradnike, u protivnom se ne može pretpostaviti nikakva garancija za pravilno registrovanje i računovodstvo prodaje.
 5. da ne menja niti na bilo koji način modifikuje bilo koju vezu ili marketinški materijal bez prethodnog pismenog odobrenja od Programa za saradnike.
 6. da je odgovoran za razvoj, rad i održavanje svoje veb-lokacije, kao i za sav materijal koji se pojavljuje na toj veb-lokaciji.
 7. Metodi oglašavanja kao što su iskačući prozori (popup i popunder) i slični se ne prihvataju.

6.2 Saradnik ovim garantuje:

 1. da neće izvršiti nijednu klevetničku, diskriminatornu, opscenu, nezakonitu ili na drugi način neprikladnu radnji niti radnju koja sadrži seksualno eksplicitne, pornografske, opscene ili grafički nasilne materijale.
 2. da neće aktivno ciljati nijednu osobu koja je mlađa od zakonske dobi za kockanje.
 3. da neće aktivno ciljati nijednu teritoriju na kojoj su kockanje i njegovo promovisanje nezakoniti.
 4. da neće generisati promet do Naših brendova nezakonitim ili prevarantskim aktivnostima, posebno uključujući, ali ne ograničavajući se na:
  1. slanje neželjene pošte.
  2. netačne metaoznake.
  3. Registrovanje kao igrača ili direktno ili indirektno uplaćivanje depozita na bilo koji račun igrača putem njegovih alata za praćenje za sopstvenu ličnu upotrebu i/ili upotrebu njegovih rođaka, prijatelja, zaposlenih ili ostalih trećih strana niti na bilo koji drugi način pokušati da veštački poveća proviziju ili na drugi način prevari Program za saradnike. Kršenje ove odredbe smatraće se prevarom.
  4. Podsticanje zloupotrebe bilo kog bonusa, besplatne opklade ili promocije koju nude Naši brendovi.
 5. da neće predstavljati Veb-lokaciju na način koji bi mogao da predstavlja bilo kakav rizik da se poistoveti s Našim brendovima i/ili Programom za saradnike i/ili ostavi utisak da veb-lokacija ugovorne strane delimično ili u potpunosti potiče od Naših brendova ili Programa za saradnike.
 6. Ne dovodeći u pitanje marketinški materijal koji može biti prosleđen od strane Programa za saradnike i/ili dostupan na mreži putem veb-lokacije http://affiliates.gaming1.com, Saradnici ne smeju da koriste Gaming1 Affiliates ili druge termine , žigove i druga prava intelektualne svojine koja su data Programu za saradnike osim ako Program za saradnike ne pristane na takvu upotrebu u pismenom obliku.

6.3 Saradniku je zabranjeno reklamiranje, na mreži ili van mreže, svih proizvoda koji se nalaze na http://affiliates.gaming1.com u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i teritorijama SAD. Svi nalozi otvoreni iz ovih zemalja biće zatvoreni i neće se računati u svrhe provizije

ČLAN 7 – Plaćanje

7.1 Program za saradnike pristaje da plati Saradniku proviziju obračunatu za Neto prihod ostvaren od Klijenata koji prvi put deponuju (FTD), a koji su upućeni preko veb-lokacije saradnika i/ili drugih kanala. Klijenti koji prvi put deponuju (FTD) su oni korisnici Programa za saradnike koji još nemaju nalog za klađenje i koji pristupaju veb-lokaciji putem veze do Naših brendova i koji se pravilno registruju i prebacuju pravi novac najmanje u iznosu minimalnog depozita na njihov nalog za klađenje. Smatraće se da Provizija uključuje porez na dodatu vrednost ili bilo koji drugi porez koji je primenljiv. U slučaju lokacije ESC Online, od 1. 09. 2020, Saradnici moraju da upute MINIMALNO 5 Klijenata koji prvi put deponuju (FTD) u svakom kalendarskom mesecu da bi imali pravo na primanje provizije.

7.2 Provizija će biti procenat neto prihoda u skladu sa onim što je utvrđeno u Strukturama provizije za određeni proizvod. Izračunavanje neto prihoda je specifično za brend i proizvod i izloženo je u svakoj Strukturi provizije koja je specifična za svaki brend i proizvod.

7.3 Provizija se obračunava na kraju svakog meseca, a plaćanja će se izvršiti do 15. svakog kalendarskog meseca, pod uslovom da dospeli iznos prelazi 50 € („minimalni prag“). Ako je dospeli iznos manji od minimalnog praga, on će se preneti u sledeći mesec i bit će plativ kada zajedno prelazi minimalni prag.

7.4 Kada je neto prihod za bilo koji određeni mesec negativan, što rezultira negativnim iznosom provizije dospeli za Saradnika, neće se plaćati provizija Saradniku u tom mesecu, niti se negativno stanje prenosi u sledeći mesec.

7.5 Plaćanje provizija će se vršiti prema načinu plaćanja koji je izabrao Saradnik u procesu prijavljivanja. Ako dođe do greške u obračunu provizije, Program za saradnike zadržava pravo da u bilo kom trenutku ispravi takav obračun i odmah će isplatiti nedovoljnu isplatu Saradniku ili povratiti preplatu.

7.6 Prihvatanje plaćanja od strane Saradnika smatra se potpunim i konačnim izmirenjem stanja koje je dospelo za naznačeni period.

7.7 Ako se Saradnik ne slaže s prijavljenim dospelim iznosom, on mora u roku od trideset (30) dana poslati e-poruku Programu za saradnike na [email protected] i navesti razloge takvog spora. Ako ne pošalje e-poruku u propisanom roku, to će se smatrati kao neopoziva potvrda dospelog stanja za naznačeni period.

7.8 Program za saradnike može da odloži plaćanje bilo kog stanja Saradniku do šezdeset (60) dana, dok istražuje i proverava da li su relevantne transakcije u skladu sa odredbama ovih uslova i odredaba.

7.9 Nijedno plaćanje neće biti dospelo ako je promet generisan nezakonito ili je u suprotnosti s bilo kojom odredbom ovih uslova i odredaba.

7.10 Saradnik pristaje da vrati sve provizije koje je primio na osnovu lažnih ili falsifikovanih transakcija, plus sve troškove za pravne uzroke ili radnje koji se mogu pokrenuti protiv saradnika u najvećoj mogućoj meri u skladu sa zakonom.

7.11 Saradnik će biti isključivo odgovoran za plaćanje svih poreza, nameta, taksi i bilo kog drugog novca koji se plaća ili dospeva u zemlji i inostranstvu (ako postoji) bilo kojem poreskom organu, odeljenju ili drugom nadležnom entitetu od strane Saradnika kao rezultat prihoda ostvarenih ovim ugovorom. Program za saradnike ni na koji način neće biti odgovoran za bilo koje neplaćene iznose, ali za koje se utvrdi da dospevaju od strane Saradnika i Saradnik ovim putem oslobađa Program za saradnike od odgovornosti u tom pogledu.

ČLAN 8 – Prestanak

8.1 Ovaj ugovor može da raskine bilo koja strana slanjem obaveštenja u pismenom obliku drugoj strani u roku od trideset (30) dana. Pismeno obaveštenje se može poslati putem e-pošte.

8.2 Ugovorne strane se ovim slažu da raskidom ovog Ugovora

 1. Saradnik mora da ukloni sve reference na Naše brendove s veb-lokacija saradnika i/ili drugih marketinških kanala i komunikacija, bez obzira na to da li su komunikacije komercijalne ili druge prirode.
 2. Sva prava i licence odobrene Saradniku prema ovom Ugovoru odmah prestaju da važe, a sva prava se vraćaju odgovarajućim davaocima licence i Saradnik prestaje da koristi bilo koje žigove, znakove usluga, logotipe i druge oznake date u Programu za saradnike
 3. Saradnik će imati pravo samo na one zarađene i neplaćene provizije do datuma stupanja na snagu raskida i na provizije za koje je dogovoreno da će se plaćati Saradniku na „doživotnoj“ osnovi sve dok Naši brendovi nastavljaju da primaju prihode od upućenih igrača od strane Saradnika čak i nakon raskida ovog Ugovora; bez obzira na to kako je predviđeno, Program za saradnike može zadržati konačnu isplatu Saradniku u razumnom roku kako bi se osiguralo da je uplaćen ispravan iznos. U slučaju lokacije ESC Online, za korisnike koji se prijave od 1. 9. 2020. i nadalje, provizija se može plaćati samo tokom 3 godine od datuma registracije korisnika.
 4. Ako Program za saradnike raskine ovaj Ugovor usled kršenja od strane Saradnika, Program za saradnike ima pravo da zadrži zarađene, ali neisplaćene provizije od datuma raskida, kao jemstvo za bilo koje potraživanje koje proističe iz takvog kršenja. Dalje je precizirano da za raskid Programa za saradnike usled kršenja bilo koje od klauzula ovog Ugovora od strane Saradnika nije potreban otkazni rok, a takav raskid će odmah stupiti na snagu nakon jednostavnog obaveštenja Saradniku od Programa za saradnike.
 5. Saradnik mora da vrati Programu za saradnike sve poverljive informacije (i sve njihove kopije i derivacije) koje poseduje, čuva i kontroliše Saradnik.
 6. Saradnik će osloboditi Program za saradnike svih obaveza koje nastaju nakon datuma takvog raskida, osim u pogledu onih obaveza koje su po svojoj prirodi osmišljene da nastave da važe posle raskida. Raskid neće osloboditi Saradnika od bilo kakve odgovornosti proizašle iz bilo kakvog kršenja ovog Ugovora, koje je nastupilo pre raskida i/ili bilo koje odgovornosti koja proizlazi iz bilo kakvog kršenja poverljivih informacija, čak i ako do kršenja dođe u bilo koje vreme nakon raskida ovog Ugovora. Obaveza poverljivosti za Saradnika u vezi s Programom za saradnike i Našim brendovima nastavlja da važi i nakon raskida ovog Ugovora.

ČLAN 9 – Garancije

9.1 Saradnik izričito potvrđuje i slaže se da upotreba interneta predstavlja njegov rizik i da je ovaj Program upućivanja obezbeđen „u viđenom stanju“ i „kako je dostupan“ bez ikakvih garancija ili uslova, bilo izričitih ili podrazumevanih. Ne garantuje se da će omogućiti pristup svojoj veb-lokaciji u bilo koje određeno vreme ili na bilo kojoj određenoj lokaciji.

9.2 Program za saradnike ni u kom slučaju nije odgovoran Saradniku ili bilo kome drugom za bilo kakvu nepreciznost, grešku ili propust ili gubitak, povredu ili štetu nastalu u celini ili delimično zbog grešaka, kašnjenja ili prekida na veb-lokaciji Naših brendova ili Programu za saradnike.

ČLAN 10 – Obeštećenje

10.1 Saradnik pristaje da brani, obešteti i oslobodi od odgovornosti Naše brendove i njihove saradnike, naslednike, službenike, zaposlene, agente, direktore, akcionare i advokate, u vezi sa svim potraživanjima i obavezama, uključujući razumne troškove advokata i veštaka povezane sa ili koji proizilaze iz:

 1. svakog kršenja zastupanja, garancija ili obećanja Saradnika u okviru ovog Ugovora.
 2. upotrebe (ili zloupotrebe) marketinškog materijala od strane Saradnika.
 3. svih ponašanja i aktivnosti do kojih dolazi pod ID-om i lozinkom Saradnika.
 4. bilo kojeg klevetničkog ili nezakonitog materijala koji se nalazi na veb-lokaciji Saradnika ili u informacijama i podacima Saradnika.
 5. bilo kog zahteva ili tvrdnje da Veb-lokacija saradnika ili informacije i podaci Saradnika krše patente, autorska prava, žigove ili druga prava intelektualne svojine bilo koje treće strane ili krše prava privatnosti ili javnosti bilo koje treće strane.
 6. pristupa treće strane ili korišćenja Veb-lokacije saradnika ili informacija i podataka Saradnika.
 7. bilo kog zahteva u vezi sa Veb-lokacijom saradnika.
 8. bilo kog kršenja ovog Ugovora.

10.2 Program za saradnike zadržava pravo da, o svom trošku, učestvuje u odbrani bilo kog predmeta.

ČLAN 11 – Prava programa za saradnike

11.1 Program za saradnike i/ili Naši brendovi mogu odbiti bilo kog igrača ili zatvoriti nalog igrača ako je potrebno radi pridržavanja Politike Programa za saradnike i/ili Politike naših brendova i/ili zaštite interesa Programa za saradnike i/ili Naših brendova.

11.2 Program za saradnike može odbiti bilo kog Saradnika podnosioca zahteva i/ili može zatvoriti bilo koji nalog Saradnika ako je potrebno radi pridržavanja Politike programa za saradnike i/ili zaštite interesa Programa za saradnike. Ako Saradnik krši ovaj Ugovor ili Opšte uslove i odredbe Naših brendova ili druga pravila, politike i smernice Programa za saradnike i/ili Naših brendova, Program za saradnike može osim zatvaranja naloga Saradnika preduzeti bilo koje druge zakonske korake da zaštiti svoj interes.

ČLAN 12 – Važeće pravo i nadležnosti

12.1 Ovaj Ugovor će se upravljati i tumačiti u skladu sa zakonima Malte i svaka tužba ili spor u vezi sa ovim Ugovorom mora se pokrenuti na Malti, a Saradnik neopozivo pristaje na nadležnost sudova Malte.

ČLAN 13 – Viša sila

13.1 Nijedna strana neće biti odgovorna drugoj za bilo kakvo kašnjenje ili neizvršenje obaveza prema ovom Ugovoru ako takvo kašnjenje ili neizvršenje proizilazi iz razloga koji su izvan razumne kontrole i nisu krivica te strane, uključujući, ali se ne ograničavajući na radne sporove, štrajkove, poremećaje u sektoru industrije, prirodne katastrofe , terorizam, poplave, grom, prestanak u snabdevanju komunalnim uslugama ili greške u komunikaciji, zemljotrese ili druge uzroke. Ako nastane događaj više sile, strana koja ne ispunjava obaveze je oslobođena svih obaveza koje sprečava događaj više sile u meri u kojoj je to sprečeno. Pod uslovom da, ako događaj više sile traje duže od trideset (30) dana, bilo koja strana može raskinuti Ugovor bez prethodnog obaveštenja.

ČLAN 14 – Odnos strana

14.1 Ništa sadržano u ovom Ugovoru, niti bilo koja radnja koju je preduzela bilo koja strana u ovom Ugovoru, neće se smatrati da bilo koju od strana (ili bilo kog od zaposlenih, agenata ili predstavnika te strane) čini zaposlenim ili zakonskim zastupnikom druge strane, niti da stvara bilo kakvo partnerstvo, zajedničko ulaganje, asocijaciju ili udruživanje između strana, niti da bilo kojoj od strana prenosi bilo koje izričito ili podrazumevano pravo ili ovlašćenje da u ime druge strane zaključi bilo koji ugovor ili preuzme obavezu (niti da joj nametne bilo kakvu obavezu ).

ČLAN 15 – Odvojivost/odustajanje

15.1 Kad god je to moguće, svaka odredba ovog Ugovora tumačiće se na način da bude delotvorna i važeća prema važećem zakonu, ali, ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, nezakonitom ili neizvršivom u bilo kom pogledu, takva odredba će biti nevažeća samo u meri takvog nevaženja ili neizvršivosti, bez poništavanja ostatka ovog Ugovora. Neće se podrazumevati odustajanje usled postupanja ili neuspeha u sprovođenju bilo kakvih prava i mora biti u pisanoj formi da bi bilo važeće.

ČLAN 16 – Poverljivost

16.1 Sve informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poslovne i finansijske, spiskove korisnika i kupaca, kao i podatke o cenama i prodaji i sve informacije koje se odnose na proizvode, evidenciju, operacije, poslovne planove, procese, informacije o proizvodu, poslovno znanje ili logika, poslovne tajne, tržišne mogućnosti i podaci o ličnosti Programa za saradnike i/ili kompanije GAMING1 moraju se tretirati kao poverljive. Takve informacije se ne smeju koristiti u sopstvene komercijalne ili druge svrhe niti otkrivati bilo kojoj osobi ili trećoj strani, ni direktno ni indirektno, osim ako je prethodno pribavljen izričit i pismeni pristanak od Programa za saradnike i/ili kompanije GAMING1. Ova odredba nastavlja da važi i nakon raskida ovog Ugovora.

16.2 Saradnik se obavezuje da neće koristiti poverljive informacije u bilo koju drugu svrhu osim za izvršavanje svojih obaveza u okviru ovog Ugovora.

ČLAN 17 – Izmene ovog sporazuma

17.1 Program za saradnike zadržava pravo da promeni, izmeni, izbriše ili dopuni bilo koje odredbe ovog Ugovora, u bilo koje vreme i po sopstvenom nahođenju, bez prethodnog obaveštavanja saradnika u skladu sa odredbama i uslovima navedenim u ovom Ugovoru. Sve takve promene će biti objavljene na http://affiliates.gaming1.com i poslate e-poštom svim saradnicima.

17.2 U slučaju neslaganja između značenja bilo koje prevedene verzije ovog Ugovora, prednost ima značenje verzije na engleskom jeziku.

ČLAN 18 – Žigovi

18.1 Ništa sadržano u ovom Ugovoru ne daje nijednoj strani nikakvo pravo, vlasništvo ili interes u pogledu žigova, trgovačkih naziva, znakova usluga ili drugih prava intelektualne svojine [u daljem tekstu jednostavno „žigovi“] druge strane. Ni u jednom trenutku tokom ili nakon trajanja nijedna strana neće pokušati, osporiti ili pomoći ili dozvoliti drugima da ospore ili registruju ili pokušaju da registruju žigove druge strane ili bilo kog Programa za saradnike u okviru grupe kompanija druge strane. Takođe pod uslovom da nijedna od strana neće registrovati niti pokušati registrovati bilo koji žig koji je u osnovi sličan i/ili zbunjujuće sličan bilo kom znaku koji pripada drugoj strani ili bilo kom Programu za saradnike sadržanom u grupi kompanija druge strane.

ČLAN 19 – Provizije

GGR( ULOG – DOBITAK )– POREZ – BONUS – POVRAĆAJ – TROŠKOVI PREVARE – PLAĆANJE TROŠKOVI OBRADE (odustajanje, 5%) – DOPRINOS DŽEKOTA – SVI TROŠKOVI AKTIVNOSTI IGRAČA- OPERATIVNI TROŠKOVI (40%)= NETOPRIHOD

Neto prihod Stopa provizije
0 - 15.000€ 25 %
15.001 € – 30.000 € 30 %
30.001 € + 35 %

Od 1. septembra 2016, deo prihoda će se dodeliti za broj klijenata koji su izvršili prvu uplatu po mesecu, a Saradnici mogu da zarade i do 45% u skladu s tabelom u nastavku

Za SVE brendove osim ESC Online primenjivaće se sledeće

Broj prvih deponenata Stopa provizije
0 - 1 20 %
2 - 10 25 %
11 - 25 30 %
26 - 50 35 %
51 - 100 40 %
101 + 45 %

Neto udeo u prihodu je za ceo životni ciklus klijenta

Od 1. 9. 2020, sledeće će se primenjivati SAMO ZA ESC Online

Najmanje 5 FTD-ova mora biti postignuto za plaćanje BILO PROVIZIJE

Broj prvih deponenata Stopa provizije
0 – 5 0 %
5 – 10 25 %
11 - 25 30 %
26 - 50 35 %
51 - 100 40 %
101+ 45 %

Neto udeo u prihodu se plaća za 3 godine od datuma registracije klijenata za klijente koji su se prijavili od 1. 9. 2020. godine.

Ovi Uslovi i odredbe su poslednji put ažurirani 31. 8. 2020. godine.