Privacybeleid 

AVG – 09042020 - v.1.0

Gaming1 hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom nemen wij alle nodige maatregelen om de privacy van de gebruikers (hierna de "Gebruikers") die de Gaming1-website (hierna de "Website") bezoeken en gebruiken te beschermen.

Gebruikers vinden hieronder de bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die van toepassing zijn bij elk bezoek aan of gebruik van de Website door de Gebruikers (hierna het "Privacybeleid").


1. Algemene informatie

Gaming1 verwerkt persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website voor de doeleinden en binnen de grenzen van het Privacybeleid, tijdens elk bezoek aan of gebruik van de Website.

Bij de verwerking van persoonsgegevens moet Gaming1 zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, d.w.z. de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de "Verordening").

In dit verband en op grond van deze Verordening, zal Gaming1 :

 • de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens verwerken voor de in dat artikel genoemde doeleinden, na voorafgaande vrije en uitdrukkelijke toestemming van de Gebruikers;
 • persoonsgegevens verwerken om de Gebruikers in staat te stellen de Website te gebruiken en voor de noodzakelijke en legitieme doeleinden zoals uiteengezet in artikel 3 van het Privacybeleid.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, erkennen Gebruikers dat zij dit Privacybeleid hebben gelezen en aanvaard.


2. Verwerking van persoonsgegevens onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Gebruikers

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, om welke reden dan ook, geeft de Gebruiker zijn/haar vrije, individuele, geïnformeerde en expliciete toestemming om Gaming1 uitdrukkelijk te machtigen om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Verordening, binnen de grenzen van en voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, zonder afbreuk te doen aan de gegevensverwerking zoals uiteengezet in artikel 3.

De persoonsgegevens verstrekt door de Gebruiker worden bewaard in een bestand dat wordt beheerd door Gaming1 en dat te allen tijde onder haar verantwoordelijkheid valt, in overeenstemming met artikel 7.1.

2.1. Gaming1 verwerkt de volgende persoonsgegevens :

Gaming1 verwerkt de volgende persoonsgegevens :

 1. na(a)m(en), voorna(a)m(en), bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 2. gegevens met betrekking tot cookies, in overeenstemming met artikel 7.3;
 3. alle andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen Gaming1 en de Gebruiker, namelijk per e-mail, tijdens de registratie van de Gebruiker of het gebruik van op de Website.

2.2. Verwerking van gegevens

De verwerking bestaat uit het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en verifiëren van de persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1.

2.3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Gaming1 voor de volgende doeleinden :

 1. om nieuwe B2B sportweddenschappen en aanbiedingen te lanceren;
 2. om klantentevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoek uit te voeren teneinde onze diensten op het gebied van kansspellen en sportweddenschappen te verbeteren;
 3. om promotie-, reclame- en marketingactiviteiten in verband met de B2B-diensten inzake kansspellen en sportweddenschappen uit te voeren, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens door derden.

3. Verwerking van persoonsgegevens niet onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Gebruikers

Gaming1 zal de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hieronder uiteengezette legitieme doeleinden. Voor de verwerking van persoonsgegevens door Gaming1 is geen toestemming van de Gebruikers vereist, in overeenstemming met artikel 6.1.f) van de Verordening.

De persoonsgegevens verstrekt door de Gebruiker worden bewaard in een bestand dat wordt beheerd door Gaming1 en dat te allen tijde onder haar verantwoordelijkheid valt, in overeenstemming met artikel 7.1.

3.1. Aard van de verwerkte gegevens

Gaming1 verwerkt de volgende persoonsgegevens :

 1. na(a)m(en), voorna(a)m(en), bedrijfsnaam, postadres, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer;
 2. alle andere informatie die kan worden uitgewisseld tussen Gaming1 en de Gebruiker, zowel per e-mail, tijdens de registratie van de Gebruiker als bij het gebruik van op de Website.

3.2. De verwerking van gegevens

De verwerking omvat het verzamelen, vastleggen, bewaren, raadplegen, ordenen, gebruiken en verifiëren van de persoonsgegevens zoals beschreven in artikel 2.1.

3.3. Rechtmatige doeleinden van de verwerking van de gegevens

Gaming1 zal de persoonsgegevens verwerken zoals uiteengezet in artikel 3.1 voor de volgende rechtmatige doeleinden :

 1. om B2B-kansspellen en weddenschappen aangeboden door fysieke of online gokexploitanten te promoten, adverteren en op de markt te brengen;
 2. om tevredenheidsonderzoeken, statistische studies, trendanalyses en marktonderzoek uit te voeren teneinde de diensten op het gebied van kansspellen en sportweddenschappen te verbeteren.

4. Rechten van de Gebruiker

Gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht om te verzoeken dat zijn/haar persoonsgegevens worden gecorrigeerd, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan en om de verwerking te beperken, overeenkomstig de voorwaarden en binnen de grenzen die hieronder worden uiteengezet.

4.1. Recht van toegang

Gaming1 zal de Gebruikers van de volgende informatie voorzien :

 • de naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • de persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • e doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt en de rechtsgrondslag voor die verwerking;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers van de persoonsgegevens, indien van toepassing;
 • indien van toepassing, het feit dat de gegevensbeheerder van plan is persoonsgegevens door te geven aan een land buiten de Europese Unie en of dat de Europese Commissie hierover een passend besluit heeft genomen (of niet). Indien een dergelijk besluit is genomen, zal Gaming1 de Gebruiker informeren over de waarborgen die worden geboden door het land buiten de EU en de middelen die beschikbaar zijn voor het verkrijgen van kopieën van de persoonsgegevens die worden overgedragen;
 • de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van hun gegevens, met inbegrip van profilering, tenzij er een gerechtvaardigde reden is die Gaming1 verplicht om dergelijke gegevens te verwerken, evenals de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen elke verwerking van hun persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 1. De Gebruikers hebben het recht om de informatie waarnaar wordt verwezen in dit artikel en artikels 2.1 en 3.1 op te vragen.
 2. De Gebruiker kan een kopie krijgen van de verwerkte persoonsgegevens. Voor elke extra kopie die wordt aangevraagd, behoudt Gaming1 zich het recht voor om eventuele kosten in verband met het nieuwe verzoek in rekening te brengen. Deze kosten worden berekend op basis van de administratieve kosten die worden gemaakt in het kader van dit verzoek en zullen niet meer dan 20 euro bedragen.
 3. De Gebruiker heeft recht op toegang tot de informatie, of een kopie daarvan, in een gestructureerd formaat, zodat de persoonsgegevens hem/haar worden verstrekt in een formaat dat voldoet aan de technische normen die op het moment van het verzoek om toegang van kracht zijn. Dit formaat zal dus een automatische leesbaarheid mogelijk maken.

4.2. Recht om rectificatie aan te vragen

Gaming1 garandeert en verplicht Gebruikers om hun persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn geworden.

4.3. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Gaming1 biedt Gebruikers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de volledige of gedeeltelijke verwerking van hun persoonsgegevens, om de volgende redenen :

 • de gegevens zijn onnauwkeurig;
 • de verwerking van de persoonsgegevens is niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • de Gebruiker heeft zijn/haar toestemming ingetrokken;
 • de gegevens zijn onwettig verwerkt.

Bovendien biedt Gaming1 Gebruikers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen :

 • de automatische verwerking van zijn/haar gegevens, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die Gaming1 verplicht om de gegevens te verwerken;
 • de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering in het voorkomend geval.

4.4. Recht om te worden vergeten

Gaming1 verbindt zich er ook toe te voldoen aan elk verzoek om persoonsgegevens zo snel mogelijk te wissen (recht om te worden vergeten) wanneer :

 • de verwerking van de persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;
 • de Gebruiker zijn/haar toestemming ingetrokken heeft;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist;
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen de automatische verwerking van zijn/haar gegevens, met inbegrip van profilering, en er geen gerechtvaardigde reden is voor Gaming1 om een dergelijke verwerking uit te voeren;
 • de Gebruiker zich verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met inbegrip van profilering in voorkomend geval.

4.5. Recht op beperking van de gegevensverwerking

Gebruikers hebben ook het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens door Gaming1 te beperken wanneer :

 • de Gebruiker van mening is dat de persoonsgegevens onjuist zijn, terwijl Gaming1 de juistheid van de gegevens controleert;
 • de verwerking onwettig is en de Gebruiker niet wil dat zijn/haar gegevens worden gewist, maar verzoekt om beperking van de verwerking;
 • de Gebruiker bezwaar maakt tegen automatische verwerking, met inbegrip van profilering, of tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, en het noodzakelijk is om de rechtmatigheid van de redenen van Gaming1 om de voortzetting van een dergelijke verwerking te verifiëren;
 • Gaming1 de verwerking van de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de betrokken Gebruiker wenst dat deze worden bewaard met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van gerechtelijke stappen.

4.6. Overdracht van gegevens aan een verwerkingsverantwoordelijke

De Gebruiker kan de door Gaming1 verwerkte persoonsgegevens zonder bezwaar van Gaming1 overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht technisch mogelijk is, kunnen gebruikers aan Gaming1 vragen om deze overdracht rechtstreeks te laten uitvoeren door haar verwerkingsverantwoordelijke.

4.7. Voorwaarden

De rechten van de Gebruiker moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met de in artikel 7.5 genoemde voorwaarden. Gaming1 zal binnen één (1) maand reageren op dergelijke verzoeken om informatie.

4.8. Kennisgeving

Gaming1 zal de Gebruiker in kennis stellen van alle gegevens die zijn verwijderd of gecorrigeerd in overeenstemming met artikel 4, tenzij een dergelijke kennisgeving onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vereist.

Deze kennisgeving wordt per brief of e-mail verzonden met gebruikmaking van de door de Gebruiker verstrekte contactgegevens.


5. Locatie, opslag en bewaartermijn van de persoonsgegevens

Gaming1 bewaart de persoonsgegevens op een passende en veilige manier in een vorm die het mogelijk maakt om ze te identificeren en beschikbaar te stellen.

De gegevens worden bewaard en gehost in de Europese Unie. Gaming1 biedt alle noodzakelijke en vereiste veiligheidsgaranties in overeenstemming met de geldende technische normen.

Gaming1 bewaart de persoonsgegevens van Gebruikers voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikels 2 en 3 gedurende een periode die niet langer is dan de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te bereiken, voor alle doeleinden die worden geregeld door artikels 2 en 3.


6. Aansprakelijkheid van Gaming1 - Verwerking van gegevens

6.1.

Gaming1 garandeert dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier ten opzichte van de betrokken Gebruiker. Elke gegevensverwerking die door Gaming1 wordt uitgevoerd, voldoet aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en aan dit Privacybeleid.

Gaming1 zal alle redelijke en passende middelen aanwenden om de vertrouwelijkheid, integriteit en toegankelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Deze technische en organisatorische middelen worden toegelicht in de handleiding over gegevensbescherming, die verkrijgbaar is via de in artikel 7.5 genoemde contactpersoon.

Deze technische middelen omvatten het anonimiseren en versleutelen van persoonsgegevens, afhankelijk van het doel.

De organisatorische middelen omvatten interne audits, in aanvulling op de audits waaraan Gaming1 kan worden onderworpen door de Belgische of Maltese kansspelautoriteiten.

In voorkomend geval zullen Gaming1 en de functionaris voor gegevensbescherming een effectbeoordeling uitvoeren wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog risico voor gebruikers met zich meebrengt.

6.2.

Persoonsgegevens van Gebruikers worden niet naar andere derden verzonden dan naar partners van Gaming1, behalve in de volgende gevallen :

 • de gegevensoverdracht is wettelijk of juridisch verplicht of wordt bevolen door een administratieve of gerechtelijke autoriteit;
 • de gegevensoverdracht is noodzakelijk voor het aanbieden van online spellen of sportweddenschappen, of voor onderhoudsdiensten;
 • de Gebruiker heeft met een dergelijke overdracht ingestemd.

Gaming1 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door partners die hun diensten in eigen naam leveren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de Verordening.

Voor zover de gegevensverwerking wordt uitgevoerd door een partner namens Gaming1, moet de partner voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn geïmplementeerd en, meer in het algemeen, dat de Verordening is nageleefd. In het bijzonder is het voor de verwerkingsverantwoordelijke verplicht de Verordening na te leven en derhalve een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden.


7. Diversen

7.1. Bewaring van de persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens houdt Gaming1 een register bij van al haar gegevensverwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle informatie over het soort verwerkte gegevens, de betrokken Gebruikers, de potentiële ontvangers van de gegevens, de doeleinden van de gegevensverwerking, de bewaartermijn van de gegevens, evenals een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen.

Dit register wordt beheerd door Gaming1 en blijft te allen tijde onder haar verantwoordelijkheid. Naast de bovenstaande informatie bevat dit register :

 • een beschrijving van de doeleinden van de verwerking;
 • een beschrijving van de categorieën van Gebruikers en de categorieën van persoonsgegevens;
 • de categorieën van de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verzonden, met inbegrip van ontvangers in niet-EU-landen of internationale organisaties;
 • de termijnen voor het wissen van de verschillende categorieën gegevens.

7.2. Volledige overeenkomst - bijwerking van het Privacybeleid

Het Privacybeleid omvat alle contractuele bepalingen die de Gebruiker binden, zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen van de Website waarvan ze een integraal deel uitmaken. De wettelijke bepalingen van de Website blijven van toepassing op alle zaken die geen betrekking hebben op de persoonsgegevens van de Gebruikers.

Bovendien behoudt Gaming1 zich het recht voor om het Privacybeleid te wijzigen. Eenmaal gepubliceerd op de Website, zijn alle updates bindend voor de Gebruikers. Gaming1 verbindt zich ertoe de datum te vermelden waarop het Privacybeleid op de Website werd geplaatst.

7.3. Cookies en soortgelijke technologieën

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie. Cookie Policy.

7.4. Contact - contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Gaming1 kan worden gecontacteerd voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers via :

 • De post: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België
 • E-mail : [email protected]
 • Tel.: +32 4 228.32.00

De verwerkingsverantwoordelijke binnen Gaming1 kan via het volgende e-mailadres worden gecontacteerd : [email protected].

Gaming1 heeft ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld in overeenstemming met artikel 37 van de eerder genoemde Verordening. Deze afgevaardigde kan per e-mail worden gecontacteerd op [email protected]. De verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door Gaming1 wordt gecontroleerd en voldoet aan de wettelijke vereisten.

7.5. Gegevensbeschermingsautoriteit

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft de Gebruiker het recht om aanvullende informatie te vragen of een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

De contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit zijn als volgt :

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Adres: Persstraat, 35, 1000 Brussel, België
  Tel.: +32 2 274 48 00
  Fax: +32 2 274 48 35
  E-mail: [email protected]