Wettelijke vermeldingen

De wettelijke vermeldingen (hierna: "Wettelijke vermeldingen") bevatten belangrijke juridische informatie met betrekking tot het bezoek aan en het gebruik van de website www.gaming1.com (hierna "de Website" genoemd).

Neem deze zorgvuldig door voordat u de Website bezoekt of op welke wijze dan ook gebruikt.

Door gebruik te maken van de Website, de pagina's die deze bevat of de aangeboden diensten, erkent elke bezoeker (hierna "de Gebruiker") uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de in onze Wettelijke vermeldingen beschreven voorwaarden en de inhoud ervan te aanvaarden en deze onvoorwaardelijk na te leven en te respecteren.Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt hij/zij verzocht de Website niet te bezoeken of te gebruiken.


1. Wettelijke informatie

1.1. De Website is de eigendom van BVBA Gaming1 (hierna "G1") en wordt door haar gehost :

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW : BE0834705883
 • E-mail : [email protected]
 • Tel. : +32 4 228.32.00

1.2. Gaming1 is een gedeponeerd handelsmerk. Het is een verzamelnaam voor alle vennootschappen en merken die tot de groep Ardent Finance behoren - of waarmee de groep een samenwerkingsverband is aangegaan - in het kader van hun activiteiten als exploitant of leverancier van technologie in de sector casino's, kansspellen en sportweddenschappen, zowel fysiek als online, in België als in het buitenland. De volgende maken dus ook deel uit van de groep:

 

BtoB-activiteiten

1°) BVBA Gaming1

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW: BE0834705883
 • E-mail: [email protected]
 • Tel. : +32 4 228.32.00

De BVBA Gaming1 is een technologieleverancier die actief is in de sector van fysieke en online casino's en kansspellen; zij is houder van een spelvergunning type E uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (nr. 121924; zie https://www.gamingcommission.be).

2°) Ice Elite Ltd

 • Maatschappelijke zetel: The Crickets, St. Augustine Street, Swieqi, SWQ 3312, Malta
 • Ondernemingsnummer: C 69165
 • E-mail:[email protected]
 • Tel: +35 62.180.88.00

Ice Elite Ltd is houder van vergunning MGA/B2B/306/2015 uitgegeven door de Maltese Gaming Authority (zie https://www.mga.org.mt/).

3°) Gaming One Ltd

 • Maatschappelijke zetel: The Crickets, St. Augustine Street, Swieqi, SWQ 3312, Malta
 • Ondernemingsnummer: C 66788
 • E-mail: [email protected]
 • Tel.: +35 62.180.88.00

4°) 9ALIKE BVBA

 • Maatschappelijke zetel: Avenue du Progrès, 30, 4432 Alleur, België.
 • BTW: 0672.688.961
 • Tel.: +32 4 228.32.00

9ALIKE is een technologieleverancier die actief is in de sector van fysieke en online casino's en kansspellen; zij is houder van een spelvergunning type E uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (nr. E431102; zie https://www.gamingcommission.be)

5°) Circus Services SA

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW: 0864.036.507
 • Tel.: +32 4 228.32.00

Circus Services NV is een technologieleverancier die actief is in de sector van fysieke en online casino's en kansspellen; zij is houder van een spelvergunning type E uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (nr. E18926; zie https://www.gamingcommission.be)

 

BtoC-activiteiten

 1°) Gambling Management NV

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW: 0859.984.677
 • Tel.: +32 4 228.32.00

Gambling Management NV is een onderneming die actief is in de sector van fysieke en online casino's en de kansspelsector; zij is houder van een spelvergunning type F (nr. FC131726, nr. FB353689) A (nr. 20635) en A+ (nr. 20635) uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (zie https://www.gamingcommission.be)

 2°) Circus Belgium NV

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW: 0451.000.609
 • Tél. : +32 4 228.32.00

Circus Belgium NV is een onderneming die actief is in de sector van fysieke en online casino's en de kansspelsector; zij is houder van spelvergunningen van het type B (nr. 3913, nr. 3728, nr. 4031, nr. 4034, nr. 11605, nr. 12511, nr. 3983, nr. 4028, nr. 4030, nr. 4266, nr. 3322, nr. 12492, nr. 5481, nr. 8114, nr. 12115) B+ (nr. 4034, nr. 4031 ) en F (nr. FB131700, nr. FB369787, nr. FA124893) en F+ (nr. FA+124893) uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (zie https://www.gamingcommission.be).

 3°) Pre carats sports

 • Maatschappelijke zetel: Rue des Guillemins 129, 4000 Luik, België.
 • BTW: 0445.597.610
 • Tél. : +32 4 228.32.00

Pre carats sports NV is een onderneming die actief is in de sector van fysieke en online casino's en de kansspelsector; zij is houder van een spelvergunning type B (nr. 3976 ) en B+ (nr. 3976) uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie (zie https://www.gamingcommission.bee).

 4°) Optoria Entertainment BVBA

 • Maatschappelijke zetel: Boomsesteenweg 440, 2610 Antwerpen, België.
 • BTW: 0705.859.102
 • Tél. : +32 4 228.32.00

 5°) Circus Casino France SAS (vereenvoudigde aandelenvennootschap) en de merken in het bezit van haar dochterondernemingen

 • Maatschappelijke zetel: 37-39 Boulevard Murat 75016 Parijs, Frankrijk.
 • BTW: FR 45.8180.55428
 • Tel.: + 33 1 81 70 69 00

2. Aansprakelijkheid van Gaming1 BVBA

2.1. De Gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor de toegang tot en het gebruik van de Website en de informatie die door G1 ter beschikking wordt gesteld.

2.2. De kwaliteit van de inhoud die online op de Website wordt geplaatst, is erg belangrijk voor G1. G1 doet er alles aan om correcte en actuele informatie te verstrekken en eventuele fouten zo snel mogelijk te corrigeren, zodra deze fouten onder onze aandacht worden gebracht.

G1 garandeert niet dat de Website te allen tijde en onder alle omstandigheden toegankelijk en volledig accuraat zal zijn. G1 kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak die de Gebruiker zou kunnen ondervinden als gevolg van foutieve, onnauwkeurige of ontbrekende informatie of als gevolg van onduidelijke informatie die door G1 op de Website wordt verstrekt, noch voor informatie die door derden over de genoemde diensten wordt verstrekt, bijvoorbeeld op een website van een derde die ernaar verwijst.

2.3.Evenzo is G1 op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de hyperlinks die door G1 op de Website worden geplaatst, evenmin als voor advertenties met betrekking tot derden of de producten of diensten die door derden worden aangeboden. G1 staat niet in voor de kwaliteit van de informatie waarnaar de hyperlinks op de Website toegang geven.

G1 is evenmin verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving van de websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen. De eigenaars van deze websites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

De Gebruiker bezoekt deze websites op eigen risico en verklaart op de hoogte te zijn van eventuele afwijkende gebruiksvoorwaarden of andere voorwaarden met betrekking tot kansspellen of de bescherming van de privacy en, in het algemeen, van andere regels dan deze die van toepassing zijn op de Website van G1.

De Gebruiker aanvaardt ook dat hij/zij verantwoordelijk is voor het downloaden en gebruiken van alle informatie die op de Website kan worden geplaatst. Hij/zij is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn/haar computer of enig ander apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de inhoud die door G1 online wordt geplaatst, en voor het eventuele verlies van gegevens dat voortkomt uit het downloaden of het gebruik van deze informatie.

2.4. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant, zal G1 niet aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst, imago, verwachte besparingen, klanten of gegevens, veroorzaakt aan de Gebruiker of een derde door de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade te wijten aan i) het niet kunnen verkrijgen van toegang tot de Website om welke reden dan ook ii) de ongeoorloofde toegang tot de Website door een derde en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien, iii) een geval van overmacht, iv) de inhoud, met name in het geval dat de Website een gegeven, een bestand, een onderdeel of meer in het algemeen een element van welke aard dan ook bevat, zoals een virus, ondanks de hiertoe voorziene beschermingsmaatregelen.


3. Aansprakelijkheid van de Gebruiker

3.1. De Gebruiker verbindt zich ertoe om :

 • de Website te gebruiken in overeenstemming met de wet, de Wettelijke vermeldingen en het Privacybeleid ; hij/zij verbindt zich er eveneens toe de Online Diensten met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken;
 • geen enkele actie te ondernemen, zoals het communiceren, uploaden of verspreiden van gegevens en/of inhoud, die in strijd is met de wet, de openbare orde, of de rechten van G1 of derden;
 • bij het gebruik van de Website waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken. Hij/zij verbindt zich er tevens toe om gegevens mee te delen die up-to-date zijn;
 • geen wijzigingen aan te brengen of te trachten aan te brengen aan de inhoud van de Website of aan de door G1 aangeboden diensten, zonder de voorafgaande toestemming van G1 en in het bijzonder geen gegevens, van welke aard ook, te introduceren op de Website of enig ander medium dat door G1 wordt gebruikt om de op de Website beschreven technologie en diensten aan te bieden, zoals andere websites, applicaties, logo's, foto's of andere gegevens, noch hyperlinks of snelkoppelingen naar andere websites of applicaties aan te maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van G1;
 • zich te onthouden van elke handeling die er rechtstreeks of onrechtstreeks toe kan leiden dat de Website (tijdelijk of permanent) niet goed functioneert of onbeschikbaar is;
 • zich te onthouden van het reproduceren of mededelen, zonder toestemming van G1, op welk medium dan ook, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Website.

3.2. De Gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat zijn/haar computerapparatuur naar behoren wordt beschermd en neemt de nodige maatregelen voor de beveiliging daarvan en voor de vrijwaring van de gegevens die daarop staan.

3.3. Evenzo worden de Website en alle inhoud waartoe deze rechtstreeks of onrechtstreeks toegang geeft, met inbegrip van teksten, ontwerpen, afbeeldingen, databanken, programma's, logo's, enz., uitsluitend ter beschikking gesteld voor gebruik door de Gebruikers, d.w.z. de Gebruikers die de inhoud van de Wettelijke vermeldingen hebben aanvaard, met uitsluiting van elke andere derde partij. De Gebruikers verbinden zich ertoe om derden geen toegang te verlenen tot de Website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van G1 en zonder dat deze derden hebben ingestemd met de Wettelijke vermeldingen.

3.4. In het geval dat de Gebruiker de wet, deze Wettelijke vermeldingen of het Privacybeleid niet naleeft, heeft G1 het recht om de toegang tot de Website van de betrokken Gebruiker op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder afbreuk te doen aan enig ander verhaal.

3.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die hij/zij in het kader van het gebruik van de Website toebrengt aan G1, andere Gebruikers of derden. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van haar kant, is G1 derhalve niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook (met inbegrip van verlies van gegevens, kosten voor het verkrijgen van een gelijkwaardige dienst of verlies van een kans) die een andere Gebruiker of derden lijden ten gevolge van het gebruik van de Website of het niet toegankelijk zijn van de Website, ongeacht de reden.

De Gebruiker verbindt zich derhalve tot het schadeloos stellen van G1 en/of derden die schade lijden ten gevolge van het gebruik van de Website op een manier die niet in overeenstemming is met de wet of met de Wettelijke vermeldingen of het Privacybeleid van G1


4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. De Gebruiker erkent dat G1 eigenaar is en blijft van haar intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, zoals merken, octrooien, auteursrechten, auteursrechten op computerprogramma's, ontwerpen met betrekking tot de Website, de inhoud ervan en de door G1 op de Website aangeboden technologie en diensten, met name alle elementen waaruit deze Website bestaat, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot de broncode, met inbegrip van die van de online spellen die op de Website worden gepromoot, de ontwerpen, logo's, teksten, afbeeldingen, audio- of audiovisuele creaties en in het algemeen alle creaties op de Website, waartoe zij toegang geeft of waarvan zij gebruik maakt.

De toegang tot of gebruik van de Website impliceert derhalve geen overdracht of verlening van enige intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker, tenzij met de voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van G1. 

4.2. De Gebruiker verbindt zich ertoe om niets te ondernemen, direct of indirect, dat de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten van G1 in het gedrang kan brengen of het genot ervan door G1, haar partners of klanten, kan belemmeren. Elke reproductie, mededeling, extractie en/of hergebruik van het geheel of een deel van de Website of de inhoud ervan, met inbegrip van de broncode, in welke vorm of welk medium dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van G1; hetzelfde geldt voor het volledig of gedeeltelijk aanpassen, wijzigen, opnemen, vertalen of commercialiseren, door welk proces en op welk medium dan ook, van de Website of van de elementen waaruit deze bestaat, met inbegrip van deze Wettelijke vermeldingen of het Privacybeleid van G1.

4.3. De Gebruiker heeft alleen toegang tot de Website en de inhoud ervan in overeenstemming met de Wettelijke vermeldingen en de beperkingen die daarin worden uiteengezet.


5. Wijzigingen van de Website en de wettelijke vermeldingen

5.1. G1 behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen.

G1 zal de Gebruiker van iedere wijziging op de hoogte stellen door de datum van de laatste wijziging en de laatst beschikbare versie, op de Website te vermelden.

5.2. Deze Wettelijke vermeldingen kunnen op dezelfde manier worden bijgewerkt zoals dat het geval is met het Privacybeleid van G1.

De inhoud ervan, zoals deze beschikbaar is op het moment van toegang van de Website, is van toepassing gedurende de periode waarin de Gebruiker de Website gebruikt.

G1 zal de Gebruiker van iedere wijziging op de hoogte stellen door de datum van de laatste wijziging en de laatst beschikbare versie, op de Website te vermelden.


6. Bescherming van persoonsgegevens

G1 hecht veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruiker. Het Privacybeleid is  hier beschikbaar.

Het Privacybeleid is een integraal onderdeel van de Wettelijke vermeldingen. 


7. Diversen

De ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Wettelijke vermeldingen heeft geen invloed op de geldigheid, de afdwingbaarheid en de bindende aard van de overige bepalingen. Indien één of meer van de bepalingen ongeldig is of worden verklaard bij wet, voorschrift of administratieve of rechterlijke uitspraak, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Deze Wettelijke vermeldingen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting over de totstandkoming, interpretatie en uitvoering van de bepalingen in de Wettelijke vermeldingen, is enkel de Ondernemingsrechtbank van Luik, afdeling Luik, bevoegd.


8. Contactgegevens

De klantendienst van G1 staat klaar om alle vragen te beantwoorden: