Algemene voorwaarden Affiliatie Gaming1

Het is belangrijk dat u onze Algemene voorwaarden leest en dat u ermee akkoord gaat voordat we onze Affiliatie-samenwerking beginnen.

Door de affiliatie-aanvraag voor het Gaming1 (het 'Affiliatieprogramma') in te vullen en te klikken op 'Verzenden' op het formulier, gaat u (hierna de 'Affiliaat') hierbij akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst, en dit met inbegrip van de verschillende provisiestructuren die van toepassing zijn op de verschillende producten. Alle provisiestructuren die zijn opgenomen in artikel 19 van deze Overeenkomst worden geacht integraal deel uit te maken van deze Overeenkomst.

Gaming1 behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken bepalingen van deze Overeenkomst te wijzigen, aan te passen, te verwijderen of toe te voegen, zonder enige voorafgaande kennisgeving aan de Affiliaat, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Uw voortgezette (i) deelname aan het Programma, (ii) gebruik van de Affiliatiewebsite van Gaming1 en/of de marketingtools van Gaming1 (zoals hierna omschreven), of (iii) aanvaarding van enige affiliatieprovisies van Gaming1 bevestigt uw onherroepelijke aanvaarding van deze Overeenkomst (en eventuele wijzigingen ervan). Daarom bent u voortdurend gehouden aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid van de website http://affiliates.gaming1.com, hierna Gaming1, alsook alle andere regels en/of richtlijnen die van tijd tot tijd aan u kenbaar worden gemaakt door Gaming1.

Deze Overeenkomst wordt van kracht op de datum dat het online Registratieformulier voor affiliatie goedgekeurd is door het Affiliatieprogramma.


ARTIKEL 1 - Doel

1.1 Het Affiliatieprogramma van Gaming1 wordt geëxploiteerd en beheerd via de website http://affiliates.gaming1.com.

1.2 De Affiliaat onderhoudt en exploiteert één of meer websites op internet (hierna gezamenlijk 'de Website'), en/of verwijst potentiële klanten door via andere kanalen.

1.3 In deze Overeenkomst zijn de voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de promotie door de Affiliaat van de Merken van Gaming1 (hierna 'Onze Merken'), waarbij de Affiliaat een provisie ontvangt, zoals vastgesteld in deze Overeenkomst, afhankelijk van het verkeer dat wordt gegenereerd naar Onze Merken, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en de toepasselijke productspecifieke Provisiestructuur.

1.4 'Bruto-inkomsten' voor een bepaalde periode betekent de inkomsten in echt geld die worden gegenereerd door nieuwe doorverwezen klanten doordat zij gebruik maken van de diensten van Onze Merken.

1.5 'Netto-Inkomsten' voor een bepaalde periode betekent de bruto-inkomsten voor dezelfde periode verminderd met bonuskosten, terugvorderingen, bijdragen aan progressieve jackpots en verwerkingskosten.

ARTIKEL 2 - Aanvaarding van de Affiliaat

2.1 Het Affiliatieprogramma beoordeelt het hierbij ingediende Lidmaatschapsformulier voor Affiliatie en deelt de Aanvrager schriftelijk (per e-mail) mee of het Lidmaatschapsformulier voor affiliatie al dan niet geaccepteerd is.

2.2 Het Affiliatieprogramma behoudt zich het recht voor om elke inschrijving naar eigen goeddunken en onbetwistbaar te weigeren.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden om in aanmerking te komen

3.1 De Aanvrager/Affiliaat verklaart hierbij dat:

 1. Hij of zij de wettelijke leeftijd heeft in het toepasselijke rechtsgebied om akkoord te gaan met een Overeenkomst en deze aan te gaan.
 2. Hij of zij bevoegd en rechtsgeldig gemachtigd is om bindende Overeenkomsten aan te gaan voor de Affiliaat en/of de Website.
 3. Hij of zij de eigenaar is van alle rechten, licenties en vergunningen om Onze Merken op de markt te brengen, te promoten en te adverteren in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.
 4. Hij of zij alle toepasselijke regels, wetten en reglementeringen zal naleven in verband met de promotie van Onze Merken.
 5. Hij of zij de bepalingen en voorwaarden van de Overeenkomst volledig begrijpt en aanvaardt.

ARTIKEL 4 - Affiliatiesamenzwering en -fraude

4.1 De term 'Fraude' met betrekking tot affiliatiesamenzwering is een poging van een affiliaat of groep affiliaten om frauduleuze inkomsten te genereren via een gecoördineerde inspanning. Samenzwering omvat, maar is niet beperkt tot:

 1. gecoördineerd bonusmisbruik om affiliatie-inkomsten te innen
 2. gecoördineerd wedden waarbij weddenschappen worden afgesloten als compensatie om provisies te innen
 3. voortdurende terugboekingen door spelers met echt geld om provisies te innen
 4. financiële stimulansen bieden aan affiliaten en/of spelers om aftrek te krijgen van uw affiliatieprovisies
 5. affiliaat- en/of spelersaccounts dupliceren met het oog op samenzwering
 6. elke andere handeling die wordt gebruikt om frauduleuze provisie te innen, vastgesteld door Gaming1 door middel van een uitgebreide analyse

4.2 Rakeback deals: Affiliaten die zogenaamde rakeback deals of soortgelijke promoties aanbieden, of toestaan dat een deel van de rake van de spelers, in welke vorm dan ook, wordt teruggegeven aan de speler, zullen worden uitgesloten en niet langer verkeer naar Gaming1 mogen sturen, behoudens andersluidende schriftelijke toestemming van de affiliatiemanager. Gaming1 heeft het recht om geld in te houden van de Affiliaat voor verkeer dat geacht wordt te zijn doorverwezen via 'frauduleuze middelen' en om het account van de Affiliaat te bevriezen.

4.3 Misbruik van bonuscodes Misbruik van bonuscodes wordt nauwlettende in de gaten gehouden en elke Affiliaat die een niet geautoriseerde bonuscode of promotionele landingspagina gebruikt die niet uitdrukkelijk aan hem of haar is verstrekt om te gebruiken, hetzij rechtstreeks of via de openbare creatieve affiliatiebibliotheek, zal op staande voet uit het Affiliatieprogramma worden gezet en alle provisies van verkeer dat met deze bonuscode of promotionele landingspagina is verzonden, zullen worden ingehouden.

ARTIKEL 5 - Verantwoordelijkheden en verplichtingen van het Affiliatieprogramma

5.1 Het Affiliatieprogramma voorziet de Affiliaat van alle informatie, links en marketingmateriaal die de Affiliaat nodig heeft voor de implementatie van de Overeenkomst.

5.2 Het Affiliatieprogramma beheert de omzet die via de links en het marketingmateriaal wordt gegenereerd, registreert de netto-inkomsten en het totale bedrag van de provisie die via de link verdiend is, bezorgt provisiestatistieken aan de Affiliaat en verzorgt alle dienstverlening aan de klant met betrekking tot het bedrijf. Alle doorverwezen klanten krijgen een unieke tracerings-identificatiecode.

5.3 Het Affiliatieprogramma betaalt de Affiliaat het verschuldigde bedrag, afhankelijk van het gegenereerde verkeer, met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 6 - Verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Affiliaat

6.1 De Affiliaat verbindt zich ertoe om:

 1. Zich tot het uiterste in te spannen om Onze Merken actief en effectief op de markt te brengen en zo breed mogelijk te promoten en adverteren om het voordeel voor de Partijen te maximaliseren, en zich te houden aan de richtlijnen van het Affiliatieprogramma zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden toegezonden en/of online toegankelijk gemaakt worden.
 2. Onze Merken op eigen kosten op de markt te brengen en potentiële spelers door te verwijzen. De Affiliaat is als enige verantwoordelijk voor de verspreiding, inhoud en werkwijze van zijn of haar marketingactiviteiten. Alle marketingactiviteiten van de Affiliaat dienen professioneel, correct en rechtmatig te zijn volgens de toepasselijke wetgeving en afspraken, en in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 3. Uitsluitend gebruik te maken van de links en het marketingmateriaal die door het Affiliatieprogramma via de affiliatiesoftware ter beschikking worden gesteld. Anders kan geen enkele garantie worden gegeven voor een correcte registratie en verkoopboekhouding.
 4. Geen enkele link of marketingmateriaal te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Affiliatieprogramma.
 5. Verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van zijn of haar website en voor al het materiaal dat op de website verschijnt.
 6. Advertentiemethoden zoals pop-ups en pop-unders en dergelijke worden niet geaccepteerd.

6.2 De Affiliaat verbindt zich ertoe om:

 1. Geen handelingen te verrichten die lasterlijk, discriminerend, obsceen, onwettig of anderszins ongeschikt zijn, of die seksueel expliciet, pornografisch, obsceen of grafisch gewelddadig materiaal bevatten.
 2. Zich niet actief te richten tot personen die de wettelijke leeftijd voor kansspelen nog niet hebben bereikt.
 3. Zich niet actief te richten op enig rechtsgebied waar gokken en de promotie ervan illegaal zijn.
 4. Geen verkeer naar Onze Merken te genereren via illegale of frauduleuze activiteiten, met name maar niet beperkt tot:
  1. Spam sturen.
  2. Verkeerde metatags.
  3. Zich registreren als speler of direct of indirect stortingen doen op een spelersaccount via zijn of haar tracker(s) voor persoonlijk gebruik en/of het gebruik door familieleden, vrienden, werknemers of andere derden, of op enige andere wijze proberen de verschuldigde provisie kunstmatig te verhogen of het Affiliatieprogramma te bedriegen. Elke schending van deze bepaling zal worden beschouwd als fraude.
  4. Misbruik aanmoedigen van enige bonus, gratis weddenschap of promotie die door Onze Merken wordt aangeboden.
 5. De Website niet op een manier te presenteren die voor verwarring met Onze Merken en/of het Affiliatieprogramma zou kunnen zorgen en/of de indruk zou kunnen wekken dat de Website van de contractant geheel of gedeeltelijk afkomstig is van Onze Merken en/of het Affiliatieprogramma.
 6. Zonder afbreuk te doen aan het Marketingmateriaal dat kan worden toegezonden door het Affiliatieprogramma en/of online beschikbaar kan worden gesteld via de website http://affiliates.gaming1.com, mogen Affiliaten geen gebruik maken van Gaming1 Affiliates of andere termen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die berusten bij het Affiliatieprogramma, tenzij het Affiliatieprogramma schriftelijk instemt met dergelijk gebruik.

6.3 Het is verboden voor Affiliaten om de producten van http://affiliates.gaming1.com online of offline te promoten in de Verenigde Staten van Amerika (VS), Gebieden van de VS. Alle accounts die vanuit deze landen worden geopend, zullen worden gesloten en zullen niet meetellen voor de provisies.

ARTIKEL 7 - Betaling

7.1 Het Affiliatieprogramma gaat ermee akkoord de Affiliaat een provisie te betalen die wordt berekend over de netto-inkomsten die worden gegenereerd door klanten die voor het eerst een bedrag storten (First Time Depositing Customers, FTD's) en die worden doorverwezen via de website van de Affiliaat en/of andere kanalen. Klanten die voor het eerst een bedrag storten (FTD's) zijn klanten van het Affiliatieprogramma die nog geen account hebben en die via de link naar Onze Merken op de website komen, zich registreren en een geldbedrag op hun account storten dat ten minste gelijk is aan het minimale stortingsbedrag. De provisie is inclusief btw en/of enige andere belasting, indien van toepassing. In het geval van ESC Online moeten Affiliaten vanaf 01/09/2020 in elke kalendermaand MINIMAAL 5 klanten doorverwijzen die voor het eerst een bedrag storten (FTD's) om in aanmerking te komen voor provisie.

7.2 De provisie is een percentage van de netto-inkomsten, in overeenstemming met de Provisiestructuren voor het specifieke product. De berekening van de netto-inkomsten is merk- en productspecifiek en staat vermeld in elke merkspecifieke Provisiestructuur.

7.3 De provisie wordt berekend aan het einde van elke maand en de betalingen worden verricht tegen de 15e van elke kalendermaand, op voorwaarde dat het verschuldigde bedrag hoger is dan € 50 ('Minimumdrempel'). Als het verschuldigde bedrag lager is dan de Minimumdrempel, wordt het overgedragen naar de volgende maand en is het verschuldigd wanneer de Minimumdrempel wordt overschreden.

7.4 In het geval dat de netto-inkomsten voor een bepaalde maand negatief zijn, wat ertoe zou leiden dat een negatief provisiebedrag aan de Affiliaat verschuldigd is, wordt voor die maand geen provisie aan de Affiliaat betaald en wordt geen negatief saldo overgedragen naar de volgende maand.

7.5 De betaling van de provisies wordt verricht volgens de betalingsmethode die de Affiliaat tijdens het aanmeldingsproces heeft gekozen. In het geval er een fout is gemaakt bij de berekening van de provisie, behoudt het Affiliatieprogramma zich het recht voor om deze berekening te allen tijde te corrigeren en zal het te weinig betaalde bedragen onmiddellijk aan de Affiliaat uitbetalen of te veel betaalde terugvorderen.

7.6 Aanvaarding van de betaling door de Affiliaat geldt als volledige en definitieve vereffening van het verschuldigde Saldo voor de aangegeven periode.

7.7 Indien de Affiliaat het niet eens is met het gemelde verschuldigde saldo, dient hij of zij binnen een termijn van dertig (30) dagen een e-mail te sturen naar het Affiliatieprogramma via [email protected], met vermelding van de redenen van het geschil. Als niet binnen de gestelde termijn een e-mail wordt gestuurd, wordt dit beschouwd als een onherroepelijke aanvaarding van het verschuldigde Saldo voor de aangegeven periode.

7.8 Het Affiliatieprogramma kan de betaling van een Saldo aan de Affiliaat maximaal zestig (60) dagen uitstellen, terwijl het onderzoekt en controleert of de betreffende transacties voldoen aan de bepalingen van deze Algemene voorwaarden.

7.9 In het geval dat het verkeer dat wordt gegenereerd illegaal is, of in strijd is met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden, is geen uitbetaling verschuldigd.

7.10 De Affiliaat stemt ermee in om alle provisies die zijn ontvangen op basis van frauduleuze of vervalste transacties te retourneren en alle kosten te dragen voor rechtszaken of acties die tegen de Affiliaat kunnen worden aangespannen, voor zover de wet dit toestaat.

7.11 De Affiliaat is als enige verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen, heffingen, vergoedingen, kosten en andere gelden die de Affiliaat zowel lokaal als in het buitenland verschuldigd is (indien van toepassing) aan enige belastingdienst, afdeling of andere bevoegde entiteit voor inkomsten die krachtens deze Overeenkomst gegenereerd zijn. Het Affiliatieprogramma kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor door de Affiliaat onbetaalde, maar wel verschuldigd bevonden bedragen. De Affiliaat vrijwaart het Affiliatieprogramma in dat opzicht.

ARTIKEL 8 - Beëindiging

8.1 Deze Overeenkomst kan door elk van de partijen worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met een opzegtermijn van dertig (30) dagen. Schriftelijke kennisgeving is ook mogelijk via e-mail.

8.2 De Partijen komen hierbij het volgende overeen bij beëindiging van deze Overeenkomst:

 1. De Affiliaat verwijdert alle verwijzingen naar Onze Merken van de websites en/of andere marketingkanalen en uit de communicatie van de Affiliaat, ongeacht of de communicatie commercieel of van een andere aard is.
 2. Alle rechten en licenties die op grond van deze Overeenkomst aan de Affiliaat zijn toegekend, worden onmiddellijk beëindigd en alle rechten gaan terug naar de respectieve licentiegevers, en de Affiliaat stopt met het gebruik van alle handelsmerken, servicemerken, logo's en andere aanduidingen van het Affiliatieprogramma.
 3. De Affiliaat heeft uitsluitend recht op de verdiende en onbetaalde provisies vanaf de effectieve datum van beëindiging en op provisies die zijn overeengekomen om aan de Affiliaat te worden uitbetaald op 'levenslange' basis, zolang Onze Merken ook na de beëindiging van deze Overeenkomst inkomsten blijven ontvangen van spelers die door de Affiliaat zijn doorverwezen; echter met dien verstande dat het Affiliatieprogramma de laatste betaling van de Affiliaat gedurende een redelijke termijn kan inhouden om ervoor te zorgen dat het juiste bedrag wordt uitbetaald. In het geval van ESC Online geldt voor klanten die zich vanaf 01/09/2020 aanmelden, dat de provisie slechts gedurende 3 jaar vanaf de aanmeldingsdatum van de klant verschuldigd is.
 4. Indien deze Overeenkomst door het Affiliatieprogramma wordt beëindigd wegens schending door de Affiliaat, heeft het Affiliatieprogramma het recht om de door de Affiliaat verdiende, maar nog niet betaalde provisies vanaf de beëindigingsdatum in te houden als zekerheidsstelling voor elke vordering die uit deze schending voortvloeit. Verder wordt gepreciseerd dat geen opzegtermijn vereist is voor beëindiging door het Affiliatieprogramma wegens schending door de Affiliaat van een van de clausules van deze Overeenkomst, en dat de beëindiging onmiddellijk van kracht wordt na eenvoudige kennisgeving door het Affiliatieprogramma aan de Affiliaat.
 5. De Affiliaat dient alle vertrouwelijke informatie (en alle kopieën en afleidingen daarvan) die de Affiliaat bezit, bewaart en/of beheert, aan het Affiliatieprogramma terug te geven.
 6. De Affiliaat vrijwaart het Affiliatieprogramma van alle verplichtingen en aansprakelijkheden die na de datum van beëindiging ontstaan, met uitzondering van die verplichtingen die door hun aard bestemd zijn om na de beëindiging in stand te blijven. Beëindiging ontheft de Affiliaat niet van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending van deze Overeenkomst die vóór de beëindiging heeft plaatsgevonden en/of van enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit een inbreuk op vertrouwelijke informatie, zelfs indien de inbreuk op enig moment na de beëindiging van deze Overeenkomst plaatsvindt. De geheimhoudingsplicht van de Affiliaat ten aanzien van het Affiliatieprogramma en Onze Merken blijft ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

ARTIKEL 9 - Garanties

9.1 De Affiliaat aanvaardt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van internet voor eigen risico is en dat dit Doorverwijzingsprogramma wordt aangeboden 'zoals het is' en 'zoals het beschikbaar is', zonder enige garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet. Er wordt geen garantie gegeven dat toegang tot de website op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie mogelijk zal zijn.

9.2 Het Affiliatieprogramma is in geen geval aansprakelijk jegens de Affiliaat of iemand anders voor enige onnauwkeurigheid, fout of weglating, of enig verlies, letsel of schade die geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door storingen, vertragingen of onderbrekingen van de website van Onze Merken of het Affiliatieprogramma.

ARTIKEL 10 - Schadeloosstelling

10.1 De Affiliaat gaat ermee akkoord om Onze Merken en de aan haar gelieerde ondernemingen, opvolgers, leidinggevenden, werknemers, agenten, directeuren, aandeelhouders en advocaten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims en aansprakelijkheden, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en deskundigen, in verband met of voortvloeiend uit:

 1. Elke schending van de verklaringen, garanties of convenanten van de Affiliaat in het kader van deze Overeenkomst.
 2. Het gebruik (of misbruik) van het marketingmateriaal door de Affiliaat.
 3. Alle handelingen en activiteiten die plaatsvinden onder de gebruikersnaam en met het wachtwoord van de Affiliaat.
 4. Al het lasterlijk, smadelijk of illegaal materiaal dat zich op de Website of in de informatie en gegevens van de Affiliaat bevindt.
 5. Elke bewering of stelling op de Website of in de informatie en gegevens van de Affiliaat, die inbreuk maakt op het patent, auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, of de privacy- of publicatierechten van derden schendt.
 6. Toegang of gebruik door derden van de Website of de informatie en gegevens van de Affiliaat.
 7. Elke claim met betrekking tot de Website van de Affiliaat.
 8. Elke schending van deze Overeenkomst.

10.2 Het Affiliatieprogramma behoudt zich het recht voor om op eigen kosten deel te nemen aan de verdediging in een zaak.

ARTIKEL 11 - Rechten van het Affiliatieprogramma

11.1 Het Affiliatieprogramma en/of Onze Merken mogen elke speler weigeren of een account van een speler sluiten indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan het beleid van het Affiliatieprogramma en/of Onze Merken, en/of om de belangen van het Affiliatieprogramma en/of Onze Merken te beschermen.

11.2 Het Affiliatieprogramma kan een kandidaat-affiliaat weigeren en/of het account van een Affiliaat sluiten indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan het beleid van het Affiliatieprogramma en/of om de belangen van het Affiliatieprogramma te beschermen. Indien de Affiliaat in strijd handelt met deze Overeenkomst of de Algemene voorwaarden of andere regels van Onze Merken, het beleid en de richtlijnen van het Affiliatieprogramma en/of Onze Merken, kan het Affiliatieprogramma naast het sluiten van het account van de Affiliaat ook andere wettelijke stappen nemen om zijn belangen te beschermen.

ARTIKEL 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Malta, en elke actie of geschil met betrekking tot deze Overeenkomst moet in Malta worden ingediend. De Affiliaat stemt onherroepelijk in met de bevoegdheid van de rechtbanken van Malta.

ARTIKEL 13 - Overmacht

13.1 Geen van de partijen is jegens de andere aansprakelijk voor het verlate of niet nakomen van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een oorzaak waarover hij of zij redelijkerwijs geen controle heeft en/of niet zijn of haar schuld is, met inbegrip van maar niet beperkt tot arbeidsconflicten, stakingen, ongeregeldheden, natuurrampen, terroristische aanslagen, overstromingen, blikseminslag, uitval van nutsvoorzieningen of communicatiemiddelen, aardbevingen of andere calamiteiten. Bij een geval van overmacht is de niet-nakomende partij vrijgesteld van elke prestatie die door het geval van overmacht wordt verhinderd, voor zover deze verhinderd is. Met dien verstande dat elke partij de Overeenkomst zonder opzeggingstermijn kan opzeggen als de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen voortduurt.

ARTIKEL 14 - Betrekkingen tussen de partijen

14.1 Niets in deze Overeenkomst, noch enige actie die is ondernomen door een partij van deze Overeenkomst, kan worden opgevat als het aanstellen van een partij (of een van de werknemers, agenten of vertegenwoordigers van die partij) als werknemer of wettelijke vertegenwoordiger van de andere partij, noch als het oprichten van een partnerschap, joint venture, vereniging of syndicaatsvorming tussen de partijen, noch om een partij een uitdrukkelijk of stilzwijgend recht, volmacht of bevoegdheid te verlenen om een Overeenkomst of verbintenis namens de andere partij aan te gaan (noch om enige verplichting op te leggen aan de andere partij).

ARTIKEL 15 - Scheidbaarheid / Afstand van recht

15.1 Waar mogelijk zal elke bepaling van deze Overeenkomst zodanig worden geïnterpreteerd dat zij effectief en geldig is onder het toepasselijk recht, maar indien een bepaling van deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling uitsluitend niet van kracht zijn in de mate van de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid, zonder de rest van deze Overeenkomst ongeldig te maken. Er kan geen verklaring van afstand worden afgeleid uit gedragingen of het niet afdwingen van rechten. Deze afstand dient schriftelijk te gebeuren om rechtsgeldig te zijn.

ARTIKEL 16 - Geheimhouding

16.1 Alle informatie, inclusief maar niet beperkt tot zakelijke en financiële informatie, lijsten van klanten en kopers, alsook prijs- en verkoopinformatie en alle informatie met betrekking tot producten, verslagen, bedrijfsvoering, bedrijfsplannen, processen, productinformatie, bedrijfs-knowhow of -logistiek, handelsgeheimen, marktkansen en persoonlijke gegevens van het Affiliatieprogramma en/of GAMING1 zal vertrouwelijk worden behandeld. Deze informatie mag niet voor eigen commerciële of andere doeleinden worden gebruikt, noch direct of indirect aan enige persoon of derde bekend worden gemaakt, tenzij hiervoor voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van het Affiliatieprogramma en/of GAMING1 is verkregen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

16.2 De Affiliaat verplicht zich ertoe om de vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

ARTIKEL 17 - Wijzigingen in deze Overeenkomst

17.1 Het Affiliatieprogramma behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken bepalingen van deze Overeenkomst aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen, zonder enige voorafgaande kennisgeving aan de Affiliaat, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Dergelijke wijzigingen worden gepubliceerd op http://affiliates.gaming1.com en per e-mail naar alle Affiliaten gestuurd.

17.2 In geval van enige discrepantie in de betekenissen van vertaalde versies van deze Overeenkomst, is de betekenis van de Engelstalige versie doorslaggevend.

ARTIKEL 18 - Handelsmerken

18.1 Niets in deze Overeenkomst verleent de partijen enig recht, aanspraak of belang in de handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of andere intellectuele eigendomsrechten [hierna kortweg 'merken'] van de andere partij. Op geen enkel moment tijdens of na de looptijd van de Overeenkomst zal een partij proberen, of anderen helpen of toestaan om de merken van de andere partij of van een Affiliatieprogramma binnen de groep van bedrijven van de andere partij aan te vechten, te registreren of proberen te registreren. Het is ook een voorwaarde dat geen van de partijen een merk zal registreren of trachten te registreren dat in wezen overeenstemt met en/of verwarrend overeenkomt met een merk dat toebehoort aan de andere partij of aan een Affiliatieprogramma dat deel uitmaakt van de groep van bedrijven van de andere partij.

ARTIKEL 19 - Provisies

BRUTO INKOMSTEN UIT SPELLEN ( INZET - WINST ) - BELASTING - BONUS - TERUGBETALING - FRAUDEKOSTEN - KOSTEN BETALINGSVERWERKING (verbeurd, 5%) - JACKPOTBIJDRAGE - ALLE KOSTEN BETREFFENDE DE ACTIVITEIT VAN DE SPELER - OPERATIONELE KOSTEN (40%) = NETTO-INKOMSTEN

Netto-omzet Provisiepercentage
€ 0 – € 15.000 25 %
€ 15.001 – € 30.000 30 %
€ 30.001+ 35 %

Vanaf 01/09/2016 zal een aandeel in de inkomsten worden toegekend op basis van het aantal eerste stortingen per maand. Affiliaten kunnen tot 45% verdienen volgens de onderstaande tabel.

Voor ALLE merken, behalve ESC Online, geldt het volgende:

Aantal eerste stortingen Provisiepercentage
0 - 1 20 %
2 - 10 25 %
11 - 25 30 %
26 - 50 35 %
51 - 100 40 %
101+ 45 %

Het aandeel in de netto-inkomsten geldt levenslang voor de klant.

Vanaf 01/09/2020 geldt het volgende ALLEEN VOOR ESC Online:

Er moeten minimaal 5 FTD's worden bereikt voordat er enige provisie wordt betaald.

Aantal eerste stortingen Provisiepercentage
0 - 5 0 %
5 - 10 25 %
11 - 25 30 %
26 - 50 35 %
51 - 100 40 %
101+ 45 %

Het aandeel in de netto-inkomsten wordt betaald gedurende 3 jaar vanaf de datum van aanmelding van de klant voor klanten die zich hebben aangemeld vanaf 01/09/2020.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 31/08/2020.